Visualitzadors Geoíndex | icgc

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Imatges de detall de minerals de diferents mines i jaciments catalans amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català

Fotografies de minerals

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Geoíndex  - Visor 3D de recursos geològics

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

Geoíndex - Allaus

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

 

Geoíndex - Geotreballs

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Banner

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

GeoERA MUSE

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte iCoast

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Geoíndex - Projecte Life EBRO

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Riscos geològics

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex Sòls

Base de dades de tècniques geofísiques

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Monitoratge del recurs geotèrmic superficial

Geoíndex - Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya (XEGCat)