Geoíndex - Cartografia hidrogeològica | icgc

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica conté els conjunts d'informació següents:

El Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017) és una eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsol. Constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les macrounitats hidrogeològiques en què es pot dividir el territori, anomenades àrees hidrogeològiques, i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 en formacions hidrogeològiques tenint en compte les seves característiques litològiques. La primera edició d’aquest mapa es publicà l’any 1992 des del Servei Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 24 anys més tard, la revisió i actualització del MAH250M pretén continuar sent un referent que faciliti la síntesi i l'exposició del context hidrogeològic d’una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació. Aquesta actualització s’ha realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000 és un conjunt d’informació geotemàtica relacionada amb les característiques quantitatives i qualitatives de l’aigua subterrània, el medi que la conté i els elements hidrogeològics associats tals com pous, piezòmetres, fonts i mines d’aigua. Representa una homogeneïtzació d’una part de la informació original recollida i publicada per fulls i en format paper entre els anys 2010 i 2017 (Geotreball V) a la que s’incorpora informació hidrogeològica addicional basant-se en la nova cartografia geològica digital continua 1:25.000 (ICGC, 2021). Les dades publicades estan recollides a la nova Base de Dades relacional i espacial del Sistema d'Informació del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat) implementada en el sistema gestor de base de dades PostgreSQL i el mòdul PostGIS.

La Cartografia d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basada en el model de dades de la Directiva 2077/2/CE INSPIRE, representa la delimitació d’aqüífers, sistemes aqüífers, aqüicludes i aqüitards de Catalunya basant-se en la base de dades geològica 1:50.000 (BG50M_v1r1, 2007). Ha estat realitzada en col·laboració amb l’ACA i és la base a partir de la qual es delimiten els principals aqüífers que permeten definir les  masses d’aigua subterrània com a unitats de gestió en la planificació hidrològica. La delimitació, classificació i caracterització de les unitats hidrogeològiques han estat realitzades a partir de la revisió i actualització de la delimitació d’aqüífers de Catalunya a escala 1:50.000 elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, 2013) i el seu model de dades ha estat adaptat a la guia tècnica d'especificacions de dades geològiques de la Directiva INSPIRE i la guia de transformació de conjunts de dades espacials de geologia.

Darrera actualització

  • Data: Desembre 2022.
  • Contingut: S'afegeix la capa d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE i s'actualitzen i amplien els conjunts d'informació de la cartografia 1:25.000 següents: punts d’aigua (1340 fonts i 4882 pous), paràmetres fisicoquímics, piezometries i línies de flux, formacions i unitats hidrogeològiques.
  • Llegenda: Visor Geoíndex Cartografia hidrogeològica [1 MB]