Geoíndex - Geotècnic Barcelona | icgc

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

L'any 2000, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i Bosch&Ventayol Geo-serveis van publicar el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom, en col·laboració amb la Direcció General d'Actuacions Concertades, d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i RSE Aplicaciones Territoriales S.A.

El Mapa geotècnic de Barcelona en CD-ROM (2000) ha estat transformat a coordenades ETRS89 i posa a disposició de l'usuari la columna litològica de 80 sondejos representatius de la geologia del subsol de la ciutat de Barcelona.

El visualitzador Geoíndex Geotècnic Barcelona facilita la consulta de les 10 capes disponibles i la descàrrega dels sondejos més representatius.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Geotècnic Barcelona [PDF, 36 kB]