Geoíndex - Geotreballs | icgc

Geoíndex - Geotreballs

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

 

L'instrument per a la realització del Mapa geològic de Catalunya correspon als Geotreballs següents:

El visualitzador Geoíndex Geotreballs, mostra l'estat d'avenç de les sis sèries cartogràfiques, i permet la descàrrega dels mapes publicats en format ràster GeoPDF i en format vectorial Shape.

 

Darrera actualització

  • Data: Novembre 2023

 

Resum

D'acord amb l'article 3.2.k. de la Llei 19/2005 de creació de l'IGC (actualment ICGC), l'Institut ha d'elaborar el Mapa geològic de Catalunya, a les escales pròpies de la planificació territorial i urbanística. L'oficialitat del Mapa Geològic de Catalunya està determinada per la seva inclusió al Pla Cartogràfic de Catalunya (Llei 16/2005, de 27 de desembre i Decret 398/2006, de 24 d'octubre).

El Mapa Geològic de Catalunya es configura com la infraestructura fonamental per a l'estudi i assessorament a les administracions públiques i a la societat en general, i aporta informació sobre el sòl i el subsòl. El Mapa proporciona informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica adequada per donar suport al planejament territorial i urbanístic, a l'execució d'obres de les administracions públiques, a la prevenció i, en general, la gestió de riscos, així com a la resta d'activitats que necessitin informació geològica, edafològica o, en general, geotemàtica.

El Mapa Geològic de Catalunya és un conjunt de conjunts d'informació geològica, edafològica o geotemàtica que es representen al damunt d'un suport cartogràfic de tipus topogràfic. S'estructura en un conjunt de sis programes i projectes (Geotreballs) que tenen com a finalitat generar la informació geològica, edafològica i geotemàtica de base i facilitar la seva representació gràfica.

Els continguts dels fulls són essencialment descriptius, encara que, com tots els mapes geològics, edafològics i geotemàtics, tenen un determinat component interpretatiu.