GSEU | icgc

GSEU

Un Servei Geològic per Europa #GSEU

 

Aquest projecte té per objectiu general establir un Servei Geològic sostenible per a Europa que aporti informació i coneixement del subsol per prestar suport a les polítiques públiques de les diverses Direccions Generals (DG) de la UE i que faciliti la gestió sostenible dels seus recursos. 

 

Un dels aspectes més rellevants del projecte #GSEU, liderat per EuroGeoSurveys (EGS), és que aportarà un pla per la creació d'un servei geològic sostenible per Europa, que s’implementarà més enllà del final del projecte l'any 2027. Aquest servei acompanyarà la societat europea durant i a través de la transició energètica informant sobre polítiques sòlides en matèria d’aigua, energia, matèries primes, i en general, en totes les àrees que requereixen de dades i coneixement de les característiques del subsol.

 

#GSEU (A Geological Service for Europe) dona continuïtat a les línies de treball seguides en els 15 projectes executats entre el 2018 i el 2021 pel programa GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) que corresponen a: Raw Materials, GeoENERGY, GroundWater Resources, European Geological Data Infraestructure (EGDI) platform); ampliant-les amb el nou àmbit relacionat amb Coast & Offshore windfarms.

Imatge
Justificació del projecte #GSEU

Marc per la justificació del projecte #GSEU (A Geological Service for Europe) (Font: Presentació kick-off-meeting #GSEU)

 

GSEU a un cop d’ull

 • Títol: “A Geological Service for EUrope. GSEU”. (Un Servei Geològic per Europa).
 • Pressupost total: 23.168.128,25 €.
 • Finançament: 19.106.031 € (82%).
 • Pressupost ICGC: 501.461,25 €.
 • Finançament ICGC: 360.730 € (72%).
 • Data d’inici: 01/09/2022.
 • Data prevista de finalització: 30/09/2027 (5 anys).
 • Consorci: EuroGeoSurveys + 47 serveis geològics europeus i de països associats.
 • Coordinació: EuroGeoSurveys (EGS).
 • Web: https://www.geologicalservice.eu/.
 • Programa: Finançat pel programa de la UE Horizon Europe (Call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services).

 

Impuls del projecte

L’1 de setembre del 2022, es va iniciar oficialment el projecte #GSEU. El 29 i 30 de setembre del 2022, va tenir lloc a Brussel·les, Bèlgica la reunió d’impuls, en la qual van participar els membres del consorci i representants de vàries DG de la UE.

Imatge
Fotografia de grup

Fotografia de grup de la reunió d’impuls (kick-off-meeting) a Brussel·les, 29 i 30 de setembre del 2022 (Font: EuroGeoSurveys, GSEU)

 

Resultats previstos

El projecte preveu les accions següents:

 • Desenvolupar eines i serveis d'informació amb de dades harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, geoenergia, aigües subterrànies i vulnerabilitat de la zona costanera en relació als efectes del canvi climàtic.
 • Consolidar la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) per donar accés i difondre de manera permanent les dades i resultats generats dins i fora del projecte.
 • Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus nacionals i regionals per garantir el creixement i manteniment del coneixement geològic comú entre els diferents estats membres de la Comissió Europea,  i assegurar generar un major impacte en el futur.

 

Tasques de l’ICGC i accions tècniques

Les activitats tècniques de GSEU juntament amb les taques de comunicació i promoció es concreten en els 9 paquets de treball (WP) de l’esquema següent.

Imatge
Estructura organitzativa dels paquets de treball

Estructura general dels paquets de treball del projecte GSEU (Font: proposta tècnica)

 

L’ICGC participarà en els paquets de treball WP3, WP4, WP5, WP6, WP8 i WP9 amb les accions següents:

 • WP3 de geo-energia, l’ICGC liderarà, juntament amb els serveis geològics dels estats espanyol (IGME-CSIC) i portuguès (LNEG), l'elaboració del nou Atles Pan-Europeu digital  de Capacitats Geo-Energètiques Sostenibles on es representarà el potencial de l'energia geotèrmica i la capacitat d'emmagatzematge subterrani de varis vectors energètics (CO2, H2, aire comprimit i energia tèrmica en forma de fred i calor). El nou atles s'integrarà dins la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI – European Geological Database Infrastructure) des d’on la geoinformació generada podrà ser consultada i descarregada. L'ICGC donarà així un nou pas endavant en els treballs d'avaluació del potencial dels recursos d'energia geotèrmica existents a Catalunya i la seva posada al servei de la descarbonització i la transició energètica, a la vegada que facilitarà la seva difusió a través de la nova plataforma de la Unió Europea.
 • WP4, l'Institut liderarà la preparació d'una base de dades a escala europea sobre xarxes de monitoratge de la qualitat i quantitat de l'aigua subterrània que s'integrarà en un nou servei d'informació per a la gestió intel·ligent de dades hidrogeològiques a nivell europeu. Les dades recollides en el futur servei d'informació seguiran els coneguts principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
 • WP5, l’ICGC assumirà tasques per avaluar la vulnerabilitat de la zona costanera exposada als efectes del canvi climàtic.
 • WP6 participarà en la validació de nous mètodes de modelització i visualització 3D de recursos geològics.
 • WP8 i WP9, l’ICGC realitzarà totes aquelles accions orientades a la publicació, comunicació i disseminació dels resultats obtinguts en els paquets de treball anteriors.

 

Finançat per:

Imatge
rdi_gseu_eu_logo.
Aquest projecte està finançat pel programa de la UE Horizon Europe (Call: HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services).