Referencial Topogràfic Territorial | icgc

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Imatge

 

La Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya constitueix el Referencial Topogràfic Territorial (RTT).

 

 

Característiques principals

 • Versió: v1.
 • Escala òptima de treball: 1:5.000.
 • Data de la informació: 2022.
 • Descripció: Topografia territorial de tot Catalunya organitzada per capes.
 • Formats de descàrrega:  
  • GeoPackage 2D amb estils i projecte per defecte incorporats per a QGIS.
  • Geodatabase amb estils per defecte incorporats per a ArcGIS Pro.
  • GeoTIFF.
  • DWG (per municipis), en 2D, en 3D i amb construccions extrudides (volums).
  • DGN (per municipis), en 2D i en 3D.
  • Geopackage 3D.
  • IFC per a BIM.

 

Per a la correcta visualització de les dades amb l’estil predefinit i altres consideracions, suggerim consulteu els manuals inclosos (annexos) en les especificacions tècniques d’aquesta geoinformació.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

 

Capes disponibles

Relleu

Inclou elements que permeten caracteritzar el relleu: cotes puntuals, corbes de nivell, talussos, terraplens, desmunts, entre d’altres.

Hidrografia

Inclou diferents elements hidrogràfics, tant naturals (rius,  rambles,  línia  de costa,...) com artificials (embassaments, canals de rec, piscines, ...). 

Transports

Inclou els elements de les diferents xarxes que conformen la xarxa de transports: viària, ferroviària, portuària, aeroportuària i per cable. La xarxa viària té els atributs necessaris per a la seva categorització.

Construccions

Inclou diferents tipus de construccions artificials (edificis,  muralles, torres elèctriques, dipòsits, illes urbanes, ...), sempre que aquestes no s’incloguin la capa temàtica de transports.

Cobertes del sòl

Inclou les cobertes del sòl naturals (rocam, platja, bosc, ...) i artificials (mines obertes, abocadors, ...). 

Noms geogràfics

Inclou els textos amb els noms de lloc. Els  elements estan classificats geogràficament a partir d’una codificació que identifica els elements geogràfics designats, i tipològicament en els tipus i cossos de lletra recomanats per la seva representació amb la finalitat de facilitar la lectura i interpretació de la cartografia. La geometria correspon a la línia sobre la qual se situa el text.

Visor de descàrregues

Descarrega imatge

Imatge
Plaça de la Imperial Tarraco

RTT, Plaça de la Imperial Tarraco

Aquesta organització de la informació facilita un ús àgil i versàtil de les dades, ja que permet treballar amb tota la informació alhora, o bé fer seleccions per capes d’informació o per àmbits territorials, així com canvis en la simbolització. Aquesta distribució està preparada per a treballar a escales properes a 1:5 000.

Per tal de garantir un ús el més generalitzat possible, es distribueixen formats específics tant per a usuaris que treballen amb SIG com per a usuaris que treballen amb CAD.

Els formats SIG més rellevants són el Geopackage, explotable des de programari lliure, així com el Geodatabase, per als usuaris de la plataforma ESRI. En ambdós casos, el fitxer conté dades vector organitzades en les diferents capes temàtiques, així com taules de metadades i descripcions dels valors dels atributs. Els arxius incorporen una estilització, per al programari lliure QGIS en el cas del Geopackage, i per a l’ArcGIS Pro en el cas de la Geodatabase.

Per a usuaris que treballen amb programari CAD, es distribueixen formats DGN (per a MicroStation) i DWG (per a AutoCAD), tant en 2D com amb la informació 3D. En tots els casos la informació està agrupada per nivells amb noms descriptius i amb una simbolització adaptada al programari de destí, així com els atributs dels diferents objectes incorporats dins l’arxiu (com a itemtypes en el cas de MicroStation i com a tags en el cas d’AutoCAD).

La informació CAD 3D es distribueix en dues versions: una versió fidel a la dada recollida per restitució fotogramètrica, on els objectes s’han digitalitzat amb la seva altura ortomètrica, i que incorpora informació de modelatge del terreny per als usuaris que estiguin interessats en generar els seus propis models d’elevacions. La segona versió dels formats 3D incorpora transformacions per la representació directa d’escenes 3D, incloent la generació de volums i superfícies.