Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 | icgc

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

El Visor ICGC Geoíndex - Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 (MGC25m), publicat amb data 30/11/2021, estructura les capes derivades dels fulls publicats de la sèrie Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 en el marc del Geotreball I (GT-I) i Geotreball II (GT-II). El territori de Catalunya es divideix en 304 fulls a escala 1:25.000. Amb els 102 mapes publicats i 10 en fase de preparació, el GT-I cobreix un 33,5% del territori. Els 36 mapes publicats i 13 en fase de preparació del GT-II cobreixen un 15,4%.

El visor permet consultar de forma interactiva dades de les sis capes d’informació següents:

 • Dipòsits quaternaris: elements geomorfològics, contactes i unitats geològiques.
 • Basament prequaternari: contactes, falles i plecs i unitats geològiques.
 • Terrenys antropitzats: terrenys modificats, terrenys rebaixats i terrenys terraplenats.
 • Mesures d’estructures: estratificació, foliació regional varisca, lineació d'intersecció entre l'estratificació i la foliació regional varisca i sentit de paleocorrent.
 • Talls geològics: traces de talls geològics.
 • Registre geològic (Columnes estratigràfiques i Esquemes de relacions estratigràfiques): esquemes relacions estratigràfiques i columnes estratigràfiques (Neogen, Paleogen, Mesozoic i Paleozoic).
 • Afloraments: localització d’afloraments geològics caracteritzats.
 • Fotografies geològiques: fotografies georeferenciades d’afloraments i vistes de paisatges geològics.

També permet descarregar alguns dels continguts que es mostren i documentació complementària associada.

 

Darrera actualització

El visor està vinculat al sistema de capes d’informació geològica que l’ICGC està implementant i que està orientat a emmagatzemar, actualitzar i difondre, a través de diferents canals, informació geològica del conjunt del territori.

La informació geològica que integra el visor és fonamentalment de caràcter qualitatiu. Es tracta d’una informació descriptiva i indicativa, que no pot substituir interpretacions d’especialistes, recomanacions professionals i/o investigacions i recerques específiques detallades. Les interpretacions que s’exposen es basen en el coneixement dels autors dels fulls publicats del MGC25m i de l’equip de geòlegs de l’ICGC.

Es preveu que el contingut d’aquestes capes d’informació s’ampliï progressivament a mesura que es disposi de nova informació. Els continguts actuals són susceptibles de canviar a conseqüència de l’existència noves dades i observacions, d’avenços en el coneixement, o millores en els mètodes d’interpretació.

 

Visor

Visor a finestra sencera: https://visors.icgc.cat/infogeol25m

 

Informació de les capes

En clicar sobre qualsevol punt del mapa, el visor retornarà informació de les capes visibles segons l'ordre de prioritat següent:

 1. Afloraments: unitat i descripció del mapa de contextualització geològica, i si s’escau, unitat del mapa geològic 1:25.000.
 2. Fotografies geològiques: descripció de la fotografia i, unitat i descripció del mapa de contextualització geològica.
 3. Mesures d’estructures: tipus de mesura, orientació i, si s’escau, inclinació
 4. Talls geològics: identificador del full 1:25.000 i el número de tall geològic del mapa publicat GTI. 
  Clicant sobre una traça de tall s’il·lumina la traça corresponent i es pot visualitzar i descarregar el tall geològic. La descàrrega inclou el tall en format jpg i una taula en format xlsx, amb informació litostratigràfica de les unitats que el composen.
 5. Terrenys antropitzats: epígraf, descripció, tipus de terreny i edat. 
  Clicant sobre un terreny antropitzat s’il·luminen tots els del mateix epígraf distribuïts en el conjunt del territori cartografiat.
 6. Registre geològic:
  • Informació Columnes estratigràfiques: identificador del full 1:25.000 del mapa publicat GTI i la seva descripció. 
   Clicant en un grup cronoestratigràfic, s’il·lumina aquest grup en tot territori cartografiat, ressaltant el del mapa corresponent. Es pot visualitzar i descarregar les columnes estratigràfiques. La descàrrega inclou la columnaen format jpg i una taula en format xlsx, amb informació litostratigràfica de les unitats que la composen.
  • Informació Esquemes de relacions estratigràfiques: identificador del full 1:25.000 del mapa publicat GTI i la seva descripció. 
   Clicant en un mapa, aquest s’il·lumina i es pot visualitzar i descarregar l’esquema de relacions estratigràfiques. La descàrrega inclou l’esquema en format jpg i una taula en format xlsx, amb informació litostratigràfica de les unitats que el composen.
 7. Dipòsits quaternaris-Basament prequaternari:
  • Informació Unitats geològiques: unitat, descripció, edats geològiques, l’identificador del full 1:25.000 i, si s’escau, el tipus de metamorfisme i la seva edat. 
   Clicant una unitat geològica, s’il·luminen totes les del mateix epígraf distribuïdes en el conjunt del territori cartografiat, ressaltant en un altre color les del full corresponent.
  • Informació Contactes, Falles i plecs i Elements geomorfològics: descripció de l'element. 
   Clicant sobre un element s’il·luminen tots els del mateix tipus distribuïts en el conjunt del territori cartografiat.
    

Recomanacions de visualitzacions de les capes

 • Es recomana visualitzar les capes Mesures d’estructures, Talls geològics i Esquemes de relacions estratigràfiques (Registre Geològic) juntament amb la capa Basament prequaternari.
 • Es recomana visualitzar la capa Columnes estratigràfiques (Registre geològic) desactivant la resta de capes.
 • En clicar el botó 3D es pot veure en continu la cartografia en relleu. Amb aquest mode activat, es controla la navegació 3D amb el botó dret del ratolí.

 

Com se cita el visor

ICGC (2021). Visor ICGC Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Versió 1 (30/11/2021). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunyahttps://visors.icgc.cat/infogeol25m (data de consulta).