Geoíndex - Tècniques geofísiques | icgc

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

El visualitzador Geoíndex Tècniques geofísiques dona accés a la base de dades de geofísica amb la zonificació del territori amb l'anomalia gravimètrica de Bouguer (escales 1:500.000 i 1:250.000) i amb dades de magnetometria, els punts de mesura observats a les diferents campanyes geofísiques realitzades (tomografia elèctrica, magnetotel·lúrica, sísmica de refracció, sísmica de reflexió, testificació geofísica i sondejos elèctrics verticals).

El model geofísic mostra la component regional extreta del mapa d'anomalia gravimètrica total de Bouguer i reflecteix les grans estructures corticals. Aquesta component regional és especialment sensible a la morfologia de la discontinuïtat entre l'escorça i el mantell (discontinuïtat de Mohorovicic). La component residual extreta del mapa d'anomalia gravimètrica total de Bouguer reflecteix les diferències laterals de densitat a l'escorça superior. Les anomalies positives corresponen a l'existència de cossos de roques d'alta densitat, i les anomalies negatives corresponen a cossos de roques de baixa densitat.

La magnetometria representada al visualitzador correspon a una representació de les anomalies magnètiques mesurades a la superfície terrestre provinents de la mesura i anàlisi de la gravetat. Aquesta tècnica és fonamental per a l'estudi de la geometria, estructura i composició de la Terra.

Els punts de mesura es mostren com a punts i/o amb les traces dels perfils i donen l'identificador de la campanya.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Tècniques geofísiques [PDF, 76 kB]