Col·laboracions en projectes de recerca | icgc

Col·laboracions en projectes de recerca

Projectes de recerca d’altres entitats finançats per fons estatals com europeus, on se sol·licita l’expertesa de l’ICGC a tasques científiques

Projectes actius

AMEPART. Análisis multidisciplinar y multiescala de los mecanismos de localización y reparto de la deformación cortical en convergencia oblicua

Imatge
Distribució dels valors de l’alçada del basament rocós al sector de Huelva calculat a partir de la freqüència fonamental del sòl i la relació empírica Huelva-Sevilla. Coordenades UTM 29N ETRS89

Valors de l’alçada del basament rocós al sector de Huelva

Els moviments relatius en els límits entre les plaques tectòniques constitueixen un dels paràmetres principals que controlen la deformació que afecta les roques d’aquestes plaques. Un dels objectius del projecte AMEPART se centra en l’estudi del repartiment de la deformació en una zona lateral de la branca nord de l’arc orogènic de Gibraltar (Serralada Bètica). El millor coneixement del repartiment de la deformació en aquesta transversal permetrà fer interpretacions més ajustades sobre l’evolució tectònica recent de l’orogen Bètic-Rifeny.

L’ICGC hi col·labora amb l’equip de determinació i anàlisi de mecanismes focals de terratrèmols ocorreguts a la zona d’estudi.

Durada del projecte: 2019-2022 + 18 mesos.

Coordinador: Universidad Pablo de Olavide.

 

 

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa de I+D+I Generación del Conocimiento y Retos Investigación 2018, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

Geothermal – DHC. Research network for including Geothermal tecnologies into Decarbonized Heating and Cooling grids

Imatge
Informes, membres de la xarxa i web del projecte

Informes, membres de la xarxa i web del projecte CA18219.

La implementació de Xarxes de calor i fred de districte a Catalunya amb 100 % d’energia renovable (amb geotèrmia) està actualment en les seves primeres fases de desenvolupament (ex: ‘Xarxa DHC ‘espavilada’ de calor a Olot; Xarxa DHC Barri de l’Estrella a Badalona, etc.) en comparació amb altres països EU (Àustria, Alemanya, Dinamarca, etc.) i en aquest entorn, és important captar experiència d’aquelles països d’altres àmbits d’Europa que tenen un major coneixement. La geotèrmia en xarxes de districte és sector amb grans oportunitats de creixement. El projecte s’orienta a la inclusió de l’energia GEOTERMICA en els sistemes de calefacció i refrigeració a Europa mitjançant xarxes de districte, i amb l’objectiu de fomentar la descarbonització de l’energia en el sector de la climatització. El principal objectiu és establir una xarxa d’organismes i investigadors que treballin en la promoció del coneixement i/o de l’aprofitament d’energia geotèrmica superficial i/o profunda en xarxes urbanes de calefacció i refrigeració a Europa.

Durada del projecte: 2019-2024.

Coordinador: Mr. Gregor GOETZL, Action Chair.

Webs del projecte: https://www.cost.eu/actions/CA18219/ i https://www.geothermal-dhc.eu/.

 
Imatge
DHC - EU COST Project
Aquest projecte està finançat pel Programa COST ACTION de la Comissió Europea.

 

Advances in rockfall quantitative risk analysis (QRA) incorporating developments in geomatics

Imatge
Logo GeoRisk

 

 

Imatge
Aplicació d’escàner làser terrestre per a la detecció de despreniments de roques: permet determinar la relació entre magnitud i freqüència per tal de valorar la seva perillositat

L’objectiu principal del projecte es centra en la reducció de les incerteses de l’anàlisi quantitatiu de risc (QRA) mitjançant la millora de la qualitat de les dades d’entrada i de la trajectòria dels blocs. Amb aquest propòsit, es desenvoluparan noves metodologies de càlcul i eines per a l’anàlisi i gestió del risc de despreniments rocosos.

Es plantegen els següents objectius específics:

- Millora de les prestacions dels models 3D per a l’anàlisi del risc de despreniments.

- Desenvolupament de productes d’alta resolució per al modelatge dels despreniments rocosos.

- Avaluació, quantificació y criteris per a la gestió del risc.

- Difusió dels resultats i de la geoinformació 3D.

Dues de les tres zones pilot que planteja analitzar se situen a Catalunya en àmbits on treballa l’ICGC (Montserrat i Castellfollit de la Roca).

En aquest sentit, l’ICGC col·labora directament en el desenvolupament de la tasca “Assessment of rockfall frequency and magnitude”.

Durada del projecte: 2020-2023.

Coordinador: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Secció d’enginyeria del terreny, cartografia i geofísica. Departament d’enginyeria Civil i ambiental.

Web del projecte: https://georisk.upc.edu/es

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa de I+D+I Generación del Conocimiento y Retos Investigación 2019, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales

Imatge
Logo eroslop

 

 

 

Imatge
Sortida de camp

Sortida de camp de la jornada temàtica del projecte. Saldes.
(Foto extreta de https://eroslop.upc.edu/en/news-noticias).

El projecte EROSLOP té com a objectiu millorar la comprensió de l’erosió del sòl a través de l’ús d’un enfoc innovador multiescala i multidisciplinari. El projecte se centra en l’erosió del sòl en pendents pronunciades treballant a 3 escales diferents: talussos, conques de primer ordre i escala regional.

Les àrees d’estudi es localitzaran al Pirineu central i oriental, tot i que el model obtingut es podrà aplicar a altres conques dels Pirineus per tal de garantir la seva transferibilitat. Els resultats obtinguts serviran per poder proposar recomanacions sobre planificació dels usos del sòl i la mitigació de la seva erosió.

Durada del projecte: 2020-2023.

Coordinador: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Web de projecte: https://eroslop.upc.edu/en.

 
Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

IGCP-636 Phase II. ”Geothermal resources for Energy transition: Direct uses and renewable base-load power around globe”

Imatge
Presentació realitzada per l’ICGC dins d’un seminari del projecte IGCP-636

El projecte és una extensió d’un altre projecte anterior, atorgat als mateixos integrants, anomenat IGCP project “Unifying international research forces to unlock and strengthen geothermal exploitation of the Americas and Europe” (2016-2019). L’objectiu principal és establir una xarxa d’organismes i investigadors per intercanviar coneixement i expertesa sobre geotèrmia en els eixos d’investigació i avaluació dels recursos geotèrmics profunds, investigació i avaluació dels recursos geotèrmics superficials, i promoció i divulgació del recurs. D’altra banda, es vol arribar a disposar d’un marc de treball i col·laboració per preparar propostes de projectes a nivell internacional orientats a geotèrmia.

Els 2 líders principals del projecte han invitat a l’ICGC a adherir-se al projecte com un membre més, juntament amb altres participants.

Durada del projecte: 2020-2025.

Coordinador: Universidad de Medellín.

Web del projecte: https://igcp636.com/.

 
Imatge
Logo IUGS-UNESCO
Aquest projecte està finançat per l’International Geoscience Programme (IGCP), de la UNESCO 2019.

 

DIAPERNO. Procesos geomorfológicos en sistemas salinos activos. Levantamiento, subsidencia, erosión química, deslizamientos, alteración en drenajes

Imatge
Moviments del terreny a la zona de Cardona

Moviments del terreny

DIAPERNO és un projecte multidisciplinari que té com a objectiu estudiar els processos lligats a estructures salines actives i els seus efectes. Els processos inclouen: 1) la deformació del terreny relacionada amb el flux de sal induïda per diferents mecanismes (càrrega tectònica, càrrega diferencial de sobrecàrrega, descàrrega erosiva); 2) l’impacte de la deformació del sòl en el desenvolupament d’esllavissades i la modificació de la xarxa de drenatge; 3) el desenvolupament de dolines en extrusions de sal amb i sense caprocks; i 4) la denudació per dissolució de la sal. Aquests processos s’exploraran en 4 casos d’estructures salines actives, una de les quals és el diapir de Cardona (a la Vall salada).

Durada del projecte: 2021-2023.

Coordinador: Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

 

 
Imatge
Logo IUGS-UNESCO
Aquest projecte està finançat per l’International Geoscience Programme (IGCP), de la UNESCO 2019.

 

PALEOBARCINO-II. Cambios ambientales, paisajísticos y adaptabilidad humana en un llano litoral mediterráneo durante el Holoceno: el sector de Montjuïc en el pla de Barcelona

Imatge
Màquina de realització de sondatges

Sondatge als Jardins d’en Gandhi (Poble Nou)

El projecte PaleoBarcnio-II té per objectiu realitzar una reconstrucció paleogeogràfica de la plana litoral de Barcelona al llarg de l'Holocè. Des d'un plantejament profundament multidisciplinar, proposa, a partir de l'estudi sedimentari, la identificació dels canvis en la configuració del litoral i la formació dels cossos deltaics del Besòs i Llobregat, cercant la causalitat dels canvis (variabilitat climàtica vs. impacte humà). Es proposa analitzar les interrelacions pretèrites entre els canvis ambientals d'aquests medis litorals fortament dinàmics i les comunitats humanes que els habitaren. A més, el projecte estudia el procés de modelatge del paisatge barceloní, resultat de la interacció dels factors naturals i dels usos humans de l'espai i els recursos. En el projecte, coordinat des de la Universitat de Barcelona, hi participen diverses universitats, instituts de recerca i serveis de l'administració.

L’ICGC tindrà accés i podrà utilitzar les dades que integrarà el projecte.

Durada del projecte: 2021-2024.

Coordinador: Universitat de Barcelona. Secció de Prehistòria i Arqueologia.

 

 

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

Análisis pluridisciplinar e integración de series multi-archivos para el desarrollo de modelos espacio-temporales de inundaciones históricas

Imatge
Esquema d'integració

Paleoinundacions segons el tipus d’inundació

L’objectiu és definir i aplicar una metodologia multidisciplinària que contribueixi a la generació de sèries temporals d'inundacions en àmbits de muntanya, entre d’altres característiques sotmesos a dinàmica nival. La variació en les condicions hidrològiques de superfície que determinen el comportament dels sistemes fluvials condueix a importants riscos ambientals, socioeconòmics i d'inundació. L'estudi preveu com a resultat determinar si les paleoinundacions es poden atribuir a períodes meteorològics càlids o freds, d'humitat superior o inferior, relacionades amb variacions de la circulació atmosfèrica a escala climàtica regional.

L’interès per a l’ICGC hi rau en l’estudi del control que exerceix la fusió de la coberta nival en les inundacions. L’ICGC participa en el Pla Inuncat aportant el seu coneixement i previsió de la fusió de neu.

Durada del projecte: 2021-2024.

Coordinador: Universitat de Barcelona.

Web del projecte: http://www.palaeo.org/.

 

 

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

 

High-resolution imaging of the crustal-scale structure of the Central Pyrenees and role of Variscan inheritance on its geodynamic evolution

Imatge
Logo IMAGYN

Aquest projecte representa la continuació del GEOPIRI3D (CGL2017-84901-C2-2-P) on també l’ICGC va col·laborar aportant dades gravimètriques a la conca de la Cerdanya.

El present projecte IMAGYN (PID2020-114273GB-C22) pretén continuar amb aquesta recerca iniciada tenint en compte dues premisses:

(i) profunditzar i refinar les zones d’especial interès  integrant noves dades geofísiques per reduir les incerteses.
(ii) caracteritzar tant l’escorça superior com inferior del Pirineu Central (fins part superior del mantell litosfèric) a partir de l’ampliació de la zona d’estudi per englobar ambdues conques d’avantpaís.

 

Imatge
Muntatge complert amb el sismòmetre, enregistrador Taurus de la casa Nanomètrics, carregador i bateria

Sismòmetre, enregistrador, carregador i bateria

El principal objectiu és obtenir una imatge d’alta resolució de l’estructura cortical del Pirineu Central, imatge necessària per analitzar el paper jugat per l’estructuració varisca i l’heterogeneïtat dels materials de basament i els materials superiors des del punt de vista petrofísic i estructural en l’evolució geodinàmica de l’orogen. La comparació amb dades prèvies de la conca del Cadí permetrà analitzar la configuració pre-Alpina d’aquestes conques i reconstruir la seva evolució geodinàmica juntament amb els cossos granítics associats.

L’ICGC col·laborarà amb la realització d’un perfil de sísmica passiva a la zona de la Cerdanya.

Durada del projecte: 2021-2025.

Coordinador: IGME-CSIC.

Web del projecte: https://geo3bcn.csic.es/index.php/research/projects/ongoing-projects/2071-imagyn.

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 2020 (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

GOLDFINGER. Arquitectura orogénica varisca: recursos estratégicos y proyección ambiental sostenible

Imatge
Goldinger logo

L’equip de la Universitat de Salamanca realitzarà el subprojecte “Late Variscan strategic ore deposits: estructural and geophysical fingerprints". En aquest subprojecte es crearà un model 3D d’un dom gnèissic amb diferents depòsits minerals associats, mitjançant la integració de diferents dades geofísiques d’alta resolució, entre elles, sísmica, gravimetria i magnetisme, així com la geologia regional. Els resultats es faran servir per avaluar un model a escala regional que connecti els doms gnèissics i estructures coetànies, els gradients tèrmics i la formació dels depòsits minerals.

La participació de l’ICGC en aquest projecte permetrà portar a la pràctica metodologies a una elevada fondària d’investigació (sísmica passiva), així com desenvolupar els coneixements en gravimetria en un altre àmbit com és el de la exploració minera.

Durada del projecte: 2021-2025.

Coordinador: Universitat de Salamanca. Departament de Geologia.

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

NSOURCES. Nuevas aproximaciones a la caracterización de fuentes sísmicas y su integración en modelos de peligrosidad sísmica basados en fallas. Estudio de casos en zonas de actividad baja a intermedia en el este de Iberia

Imatge
Campanya de sísmica passiva a Riudarenes amb diferents tipologies d'instrumentació sísmica (esquerra). Dreta, equip de mesura de tomografia elèctrica per a detectar el comportament dels materials del subsòl en un perfil 2D. Bobina de cable elèctrico amb 9 connexions que permet connectar l'electrode amb el medi natural

Els models de perillositat sísmica, generalment basats en sismicitat històrica i instrumental, poden millorar-se integrant informació sobre les fonts (falles actives) obtinguda a partir d’una combinació d’estudis geològics, paleosismològics, geodèsics i geofísics. El projecte NSOURCES aportarà nova informació que podria ajudar a millorar/actualitzar els estudis de perillositat realitzats en el marc del pla SISMICAT i a plantejar-ne de nous, i, per tant, aportarà una millora en el coneixement del risc sísmic a Catalunya.

Durada del projecte: 2021-2025.

Coordinador: Universitat de Barcelona – Facultat de Geologia.

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 2020 (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

Cartografía, delimitación y geopolítica en España (siglos XVII-XI)

Els objectius generals del projecte de recerca es dirigeixen a la generació de coneixement al voltant de l’expressió cartogràfica, referida a la delimitació territorial d’Espanya, en els diversos nivells d’administració: regional, provincial, comarcal i municipal. El període cronològic és ampli, encara que l’èmfasi se situa al segle dels grans canvis en el mapa polític del país: el segle XIX. Aquest projecte permetrà ampliar la catalogació i posar en valor alguns mapes de la col·lecció de la cartoteca, difondre la Cartoteca de Catalunya en àmbits d’història de la cartografia nacionals, espanyols i internacionals.

Durada del projecte: 2022-2025.

Coordinador: Universitat de Lleida. Septuamplona.

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021 (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

EPYSIM. Eastern PYrenees Seismic IMaging

L’objectiu principal del projecte és realitzar la tomografia de soroll sísmic d’alta resolució a la zona de la Garrotxa i la Selva per caracteritzar la transició entre la compressió al Pirineu i l‘extensió al Mediterrani. Es preveu la realització d’estudis geofísics i geològics per disposar d’un model d’estructura del subsol a escala regional i local que permeti, per una banda,  la modelització 3D de la propagació d’ones sísmiques per identificar les estructures relacionades amb el camp volcànic de la Garrotxa i, d’altra banda, caracteritzar la zona sismogenètica de La Selva per obtenir la relació entre sismicitat, falles actives i estructura de l’escorça.

Durada del projecte: 2023-2026.

Coordinador: Institut de Geociències de Barcelona (CSIC).

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2022 (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

CLIMAAX. CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX

Imatge
Estudiant el canvi climàtic

El projecte pretén donar resposta a una de les necessitats en adaptació al canvi climàtic com és l'Avaluació al Risc Climàtic (ARC) a escala regional. L’objectiu és proporcionar un Marc estandarditzat per a aquesta avaluació del risc i una Caixa d’Eines que facilitin el disseny i la implementació de plans regionals d’adaptació al canvi climàtic, per donar una resposta més efectiva a les emergències climàtiques. El projecte preveu la creació d'una Comunitat de Pràctica (CoP) que permeti a CLIMAAX ampliar les entitats participants en la co-creació de l’ARC més enllà del Consorci del projecte.

Durada del projecte: 2023-2026.

Coordinador: Deltares.

 

Imatge
Horizon Europe
Aquest projecte està finançat pel Programa europeu d’Horizon Europe.

 

Projectes finalitzats

Ciudad y Territorio en la Cartografía Española: Una perspectiva histórica

Imatge
Cartografia antiga de Torroella de Montgrí

Aquest projecte, liderat per la Universitat de Barcelona, és una continuació de dos projectes anteriors centrats en l’estudi de la història de la cartografia urbana a Espanya. L’objectiu del present projecte se centra en ampliar el camp d’estudi cap a la cartografia administrativa d’àmbit regional. L’esforç de les accions a realitzar anirà dirigit a un anàlisi crític sobre el conjunt de vistes, elaborar un estudi de 3 conjunts diferents de cartografia militar urbana d’Espanya, desenvolupar un estudi de la cartografia urbana municipal produïda a diferents municipis de Barcelona i Girona, comprendre les motivacions, l’esquema organitzatiu, la metodologia tècnica i les condicions de treball en la producció de mapes de població de l’IGN i cartografiar el conjunt de la demarcació eclesiàstica diocesana peninsular.

La participació de l’ICGC es centrarà en l’estudi d’alguns dels mapes de la col·lecció de la cartoteca i en la distribució d’informació de la cartoteca per altres estudis de membres del grup.

Durada del projecte: 2018-2021.

Coordinador: Universitat de Barcelona.

Web del projecte: http://www.ub.edu/gehc/es/proyectos/item/projecte-8-ciutat-i-territori-a-la-cartografia-espanyola-una-perspectiva-historica.

Imatge
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Aquest projecte està finançat pel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).

 

Pyrenees Imaging eXperience: an InternationaL network

Imatge
Logo PIXIL

El principal objectiu del projecte és el desenvolupament d’eines punteres per la simulació, anàlisis i modelització de dades geofísiques per la  caracterització i anàlisi del subsol que permetin millorar l’eficiència dels projectes d’exploració geotèrmica i donar un impuls a la industria geotèrmica local. Una de les zones d’estudi és el Vallès.

L'ICGC ha passat a ser Associate Member, fet que li permet estar informat dels avanços que genera el projecte.

Durada del projecte: 2020-2022.

Coordinador: Barcelona Supercomuting Center (BSC).

Web del projecte: https://pixil-project.eu/es/inicio.

Imatge
Model marí

Model marí sintètic 3D VTI amb batimetria

Imatge
POCTEFA
Aquest projecte està finançat pel Programa Interreg V-A POCTEFA 2014-2020 de la Unió Europea.