Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE | icgc

Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

El projecte MUSE - Management Urban Shallow geothermal Energy (2018-2021) va ser aprovat pel consorci GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe), investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats a àrees urbanes i periurbanes i proporciona dades geocientífiques clau a través de la plataforma d'informació EGDI (European Geological Data Infrastructure).

L’ICGC, que va formar part del consorci format per setze organitzacions i serveis geològics europeus, va desenvolupar el projecte sobre una àrea pilot que inclou els municipis de Girona, Salt i Vilablareix, entre d’altres.

El visor Geoíndex – Projecte GeoERA MUSE, mostra les 26 capes d’informació resultants de l’aplicació del projecte en aquest àmbit estructurats els cinc conjunts d’informació principals següents:

  • Zona d’estudi.
  • Xarxa d’estacions geotèrmiques.
  • Geologia i aqüífers.
  • Paràmetres tèrmics del subsol.
  • Potencial geotèrmic.

 

L’usuari també pot descarregar-se un fitxer ZIP que conté la informació i els fitxers de simbolització de cadascuna de les capes d’informació en format compatible “ESRI Shapefile” (shp) i “GeoTIFF - Tagged Image File Format” (tif) compatibles amb els programaris ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 i QGIS.

 

Llegenda del visor GeoERA MUSE [385 Kb]

 

Conjunt d'informacióCapa d’informacióNom de la capa d’informació
Zona d’estudiambit-girona-MUSEÀmbit del projecte MUSE
arees-urbanitzadesÀrees urbanitzades
Xarxa d’estacions geotèrmiquesxeg-girona-primariaEstacions geotèrmiques de la xarxa primària
xeg-girona-secundariaEstacions geotèrmiques de la xarxa secundària
Geologia i aqüífersfalles-principalsPrincipals estructures geològiques
profunditat-npProfunditat nivell d'aigua (m)
isolin-gruix-qtIsolínies del gruix dels aqüífers quaternaris (m)
gruix-qtGruix aqüífers quaternaris (m)
isolin-gruix-neogIsolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m)
gruix-neogGruix aqüífer del Neogen de la Selva (m)
isolin-gruix-eoc-fmgIsolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m)
gruix-eoc-fmgGruix aqüífer de les calcàries de Girona (m)
transmissivitat-qtTransmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d)
transmissivitat-neogTransmissivitat del Neogen de la Selva (m2/d)
transmissivitat-eoc-fmgTransmissivitat de les calcàries de Girona de l'Eocè (m2/d)
Paràmetres tèrmics del subsoldades-temp-subsol-18mDades de temperatura subsol a 18 m (ºC)
isolin-temp-subsol-18mIsolínies temperatura subsol a 18 m (ºC)
temp-subsol-18mTemperatura mitjana subsol a 18 m (ºC)
dades-temp-subsol-50mDades de temperatura subsol a 50 m (ºC)
isolin-temp-subsol-50mIsolínies temperatura subsol a 50 m (ºC)
temp-subsol-50mTemperatura mitjana subsol a 50 m (ºC)
conductivitat-term-subsolConductivitat tèrmica equivalent (W/mK)
capacitat-term-volum-subsolCapacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K)
Potencial geotèrmicpotencial-geotèrmic-CLSPotencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any)
potencial-geotermic-OLSPotencial geotèrmic sistemes equivalent - OLS (kW)
potencial-geotermic-OLS-100mPotencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiors

 

 

Visor