Geoíndex - Prospeccions geotècniques | icgc

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Disposar d'una informació geològica i geotècnica prèvia, tant en la planificació urbanística com en els projectes d'obra civil, permet planificar de forma més acurada els estudis del subsòl corresponents, fer un disseny més eficient de les estructures i infraestructures projectades i anticipar-se a possibles problemes que puguin sorgir durant la seva execució. El visualitzador Geoíndex Prospeccions geotècniques facilita l'accés a la Base de dades de sondejos de Catalunya (BDSoC) i als sondejos del Mapa geotècnic de Barcelona en CD-ROM (2000).

El visualitzador mostra la situació de més de 30.000 registres de sondejos, penetròmetres i cales habilitant la descàrrega de la columna litològica i altres dades d'interès. Es nodreix de les dades dels diferents tipus de prospeccions mecàniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per edificació i obra pública. Les fonts d’aquestes dades principalment són dels estudis del mateix ICGC, de les institucions públiques de la Generalitat (Infraestructures.cat, INCASÒL, etc.) i dels ajuntaments. Puntualment, també es disposa de dades d’algunes empreses privades que han facilitat informació.

La representació de la ubicació de tots els punts de prospecció recopilats, es realitza a través del visualitzador Geoíndex, fet que permet obtenir ràpidament una sèrie de dades representatives, com per exemple el codi de l'informe que conté les dades o una columna sintètica original de l’autor de l’informe que es pot descarregar en PDF. Aquestes dades es complementen amb els sondejos disponibles associats amb projectes d'infraestructures de transports (xarxa viària i xarxa ferroviària) i els geoserveis interrogables del (Mapa Geològic de Catalunya 1:250.000 i 1:50.000) i del Mapa geotècnic de Barcelona 1:25.000.

 

Darrera actualització

  • Data:  Desembre 2023.
  • Registres: 41.477 fitxers (37,7 GB).

 

Visor

Visor a finestra sencera  

 

Històric de versions

  • Visor: Febrer 2023. Amb capacitat de filtratge i selecció múltiple per polígons.