Reutilització de la informació | icgc

Reutilització de la informació

Condicions d'ús de la geoinformació ICGC

En base al que s'indica a l'article 17.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya estableix unes condicions d'ús que permetin fomentar la reutilització de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà i la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

A. Propietat de la informació

  • La informació produïda per l'ICGC (ja sigui geogràfica, geològica o geotemàtica) és emparada per la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació nacional i internacional aplicable.
  • La utilització, adquisició, concessió de llicència d'ús o l'autorització per a utilitzar la informació produïda per l'ICGC no comporta, en cap cas, la cessió de propietat, la qual pertany en la seva totalitat a l'ICGC.

B. Llicència d'ús

Imatge
  • La llicència Creative Commons que regeix la informació de l'ICGC és la de Reconeixement 4.0 Internacional, coneguda com a CC BY 4.0.
  • Atenent al que esmenta aquesta llicència, l'usuari queda obligat, en tots els casos, a citar la font de la informació utilitzada.

C. Informació a què es refereixen les presents condicions d'ús

  • Les presents condicions d'ús són d'aplicació a tota la informació de què és propietari l'ICGC. En el web de l'ICGC s'indicarà clarament quina informació no és propietat de l'ICGC i qui n'és el propietari.

D. Reserves de dret de l'ICGC

  • L'ICGC es reserva el dret a emprendre accions legals, sens perjudici de reclamar les indemnitzacions pertinents, contra qui faci un ús indegut o contrari a aquestes condicions d'ús, de la informació per ell produïda o de qui en tingui la propietat. En qualsevol cas, l'ICGC podrà interrompre o blocar l'accés de l'usuari a la informació produïda per l'ICGC fins que la situació no sigui resolta d'acord amb les condicions d'ús vigents.
  • Els usuaris d'informació produïda per l'ICGC són els únics responsables de la utilització que en facin i renuncien a tota reclamació contra l'ICGC.
  • L'ICGC dimensionarà els serveis en línia en funció de les demandes per tal que aquests siguin accessibles en tot moment. Tanmateix, un ús excepcionalment alt dels mateixos pot significar un alentiment o, fins i tot, una interrupció del servei.
  • L'ICGC no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la informació geogràfica, geològica i geotemàtica propietat de l'ICGC i declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis que pugui ocasionar l'ús de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica per ell produïda.

 

Com citar la geoinformació de l'ICGC distribuïda sota una llicència de Creative Commons (CC)

La geoinformació de l’ICGC (amb algunes excepcions, com les ortofotos dels vols americans, certa cartografia topogràfica 1:1.000, etc.) està sota una llicència de Creative Commons de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Per aquest motiu, quan es reutilitza, només cal citar-ne l’autoria; no és necessari fer cap altre tràmit ni signar cap document.

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution s’esmenten bones pràctiques a l’hora de fer atribucions (anglès).

A continuació s’indiquen possibles textos que es poden emprar per a citar la geoinformació de l’ICGC distribuïda sota una llicència de Creative Commons (CC):