• Imprimeix

Sòls

Treballs d'edafologia i cartografia

Mapa de sòls 1:25.000 (continu)

Distribució dels sòls en el territori segons la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull els tipus de sòl identificats al Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

Concepte sòl

Capa superior de l’escorça terrestre composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Cartografia digital de sòls

La cartografia digital de sòls mostra informació de diferents propietats dels sòls a partir d’observacions puntuals i models geoestadístics

Xarxa d’estacions de Mesura de paràmetres físics dels Sòls de Catalunya (XMS-Cat)

Estacions automàtiques amb registre continu de la humitat i temperatura del sòl situades en sòls dedicats al cultiu de vinya

Col·lecció de monòlits

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

PYRENEES4CLIMA

Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus