Ofertes de treball | icgc

Ofertes de treball

Ofertes de treball actives de l'ICGC

La selecció de personal a l’Institut es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció s’avalua la idoneïtat de les candidatures al lloc de treball de la vacant. 

Si estàs interessat/da en treballar a l’ICGC, en aquest apartat hi publiquem les ofertes actives.

Per participar en el procés de selecció, cal enviar la candidatura seguint les instruccions que s'indiquen en cada procés. Cal indicar el número de referència.

Llista d'ofertes actives

 

 

 

Presentació de candidatures a vacants indefinides - Petició genèrica

Aquest és el canal mitjançant el qual es comuniquen les candidatures a places indefinides convocades per l’ICGC, podeu presentar la sol·licitud de participació i la documentació requerida a l’anunci de la vacant des de l’enllaç següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

Cal fer les indicacions següents:

  1. Empleneu tots els camps obligatoris (indicats a tal efecte amb un asterisc vermell - *).
  2. Per a una millor i més ràpida identificació de la vostra petició, a l’apartat “Assumpte” indiqueu-hi el número de la vacant a que es presenta la sol·licitud.
  3. Ens destinatari: “Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya”.
  4. Adjunteu-hi tota la documentació indicada a l’anunci publicat al DOGC.
  5. Per poder rebre avisos al vostre telèfon mòbil o a la vostra adreça electrònica, marqueu les caselles del formulari habilitades a tal efecte.
  6. Accepteu les condicions en matèria de protecció de dades.
  7. Envieu-lo fent clic en el botó Envia.
  8. Si la tramitació ha estat exitosa, rebreu la confirmació i podreu descarregar l’acusament de recepció.

Protecció de dades personals

Us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre les diferents candidatures i poder portar a terme els processos de selecció de personal, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat. Per a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.