WMS Sòls | icgc

WMS Sòls

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?

Darrera actualització: Gener 22024 (v09, 30/01/2024).

 

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, BMP, JPEG, TIFF, GEOTIFF, GEOTIFF8, SVG+XML. 
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

CapaNom capaRang d'escales
Escala màx.Escala mín.
Escandalls 1:25.00001_PERF_PNTotes les escales
Observacions 1:250.00002_PERF_PNTotes les escales
Classes de drenatge 1:25.00003_DREN_PA1:23.000-
Classes de profunditat 1:25.00004_PROF_PA1:23.000-
Classes de capacitat agrològica 1:25.00005_AGRO_PA1:23.000-
Classes de capacitat d'aigua disponible 1:25.00006_CRAD_PA1:23.000-
Materials subjacents 1:25.00007_MSUB_PA1:23.000-
Mapa de sòls 1:25.00008_STAX_PA1:23.000-
Esquema edafològic 1:100.00009_EDAF_PA1:23.000-
Mapa de sòls 1:250.000. Soil Taxonomy 10_STAX_PA1:200.000-
Mapa de sòls 1:250.000. World Reference Base (WRB)11_STAX_PA1:200.000-
Estoc de carboni orgànic (SOC-30) 1:500.00012_STKC_RT1:200.000-
Règim de temperatures dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250.00013_TEMP_RT1:200.000-
Règim d'humitat dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250.00014_HUMT_RT1:200.000-
Unitats fisiogràfiques 1:500.000 del Mapa de sòls15_UFISIO_PA1:23.000-

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=icgc_sols:07_MSUB_PA&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&height=256&width=256&srs=EPSG:3857&bbox=97839,5087648,102731,5092540