Geocodificador ICGC | icgc

Geocodificador ICGC

La geocodificació és el procés de convertir adreces postals, noms de lloc o punts d'interès a coordenades

El Geocodificador ICGC o servei de geocodificació de l’ICGC permet obtenir les coordenades d’un lloc ubicat a Catalunya a partir de la seva adreça postal o del seu nom (topònim). També permet l'operació contrària, la geocodificació inversa, que consisteix a obtenir l'adreça postal o el nom del topònim més proper a una posició expressada en coordenades.

 

URL de connexió 

https://eines.icgc.cat/geocodificador

Visor (cerca directa, autocompletar i inversa)

El Geocodificador ICGC és una interfície de programació d'aplicacions web API REST, integrable en altres aplicacions, de manera que és senzill afegir un cercador d'adreces i/o topònims a un visor de mapes.

Ofereix les funcionalitats següents:

 • Localització d'adreces postals dels tipus següents:
  • portal (nom de carrer + portal + municipi o llogaret).
  • edificacions aïllades (nom de l'edificació aïllada + municipi o llogaret).
 • Localització de carrers (nom de carrer + municipi o llogaret).
 • Consulta del quadre envolvent de cada carrer obtingut.
 • Localització de topònims (nom + municipi).
 • Geocodificació inversa per a trobar l'adreça o topònim més proper a un punt indicat per les seves coordenades.
 • Restringir la cerca dins una àrea geogràfica circular o rectangular.
 • Restringir la cerca a una comarca o un municipi.
 • Restringir la cerca a determinats tipus de topònims.
 • Priorització de les solucions més properes geogràficament a un punt donat.
 • Disponibilitat de dues operacions de geocodificació directa, que és aconsellable combinar en la integració en altres aplicacions:
  • autocompletar: a mesura que l'usuari va teclejant el text a cercar, enviar peticions a autocompletar, amb la finalitat de trobar respostes de forma ràpida.
  • cerca (cerca completa): retorna les dades i la ubicació d’una adreça o topònim indicats de forma completa. Un cop s'ha completat el text, si les respostes proporcionades per autocompletar no són suficients, es pot fer una petició a l'operació cerca al prèmer la tecla [Intro].

Es recomana utilitzar llibreries client que incorporin aquestes pautes d'ús, com Leaflet i el connector Nextzen (anteriorment Mapzen), com s'ha fet al Visor exemple, implementat amb Leaflet i explicat a Visor de mapes amb consultes al Geocodificador ICGC.

 

Operacions

Disposa de les operacions següents:


Els paràmetres d’entrada i sortida també es poden consultar a la documentació https://eines.icgc.cat/geocodificador/api-docs/.

  

Exemples

A continuació es mostren alguns exemples d'ús del servei de geocodificació de l'ICGC:

 • Geocodificació per cercar una adreça postal:

  Indicant "nou 3, Girona" en la petició, obtenim les coordenades geogràfiques de l'adreça postal "Carrer Nou 3, Girona": 2.82253786,41.98266812:

Petició
https://eines.icgc.cat/geocodificador/autocompletar?text=nou%203,girona&size=1&layers=address
Resposta
Imatge
Exemple adreça postal

 

 • Geocodificació inversa:

  Indicant les coordenades 2.82253786,41.98266812, obtenim l'adreça postal "Carrer Nou 3, Girona":

Petició
https://eines.icgc.cat/geocodificador/invers?lon=2.82253786,&lat=41.98266812&size=1&layers=address
Resposta
Imatge
Exemple cerca inversa

 

 • Informació sobre llogarets o nuclis de població d'un municipi

  La informació del llogaret al que pertany una adreça es mostra entre parèntesi al final del nom del municipi.

  Per exemple, al cercar l'adreça carrer de l'esglesia 1,la vall de boi, obtenim els 3 portals que hi ha als nuclis de població de Durro, Barruera i Taüll, pertanyents al municipi la Vall de Boí:

  exemple carrer de l'esglesia 1, la vall de boi

   

  També és possible indicar el nom del llogaret en la petició.

  Per exembple, indicant carrer de l'esglesia 1,durro:

  exemple carrer de l'esglesia 1, durro

 

Imatge
Integració en un visor Leaflet

 

Imatge
Prioritzar els resultats més propers a un punt determinat

 

Imatge
Restringir la cerca dins una àrea geogràfica circular o rectangular

 

 

 

.