Cerca indicant l'adreça completa | icgc

Cerca indicant l'adreça completa

 

URL: https://eines.icgc.cat/geocodificador/cerca (GET)

 

Descripció

L'operació cerca (Geocodificació directa o cerca completa) retorna les dades i la ubicació d’una adreça o topònim, indicats de forma completa.

És imprescindible indicar el text a cercar en el paràmetre text.

El resultat s'obté en format GeoJSON.


Exemple

Exemple peticióExemple resposta GeoJSON
https://eines.icgc.cat/geocodificador/cerca?text=nou 10,girona&layers=address&size=1
Imatge
Exemple cerca 1

 

Construcció de la consulta i paràmetres d'entrada

La petició a la interfície de programació d'aplicacions es construeix a partir de la URL https://eines.icgc.cat/geocodificador/cerca, seguit del signe ? i de la seqüència de paràmetres, separats pel signe &.


Els paràmetres són els següents:

 

 

Taula dels paràmetres d'entrada

ParàmetreTipusObligatoriDescripcióValor per defecteExemple
textcadena de textSiText a cercar Riera de Sallent
focus.point.latnúmero de punt flotantNoPer prioritzar els resultats més propers a un puntLatitud del punt 41.430371882652814
focus.point.lonnúmero de punt flotantNoLongitud del punt 1.8566894531250002
layerscadena de textSi

El paràmetre layers permet definir els tipus d’elements a cercar i pot prendre els valors següents separats per comes:

 • address: adreces postals
 • tops: tots els topònims
 • topo_tipus_id: topònims del tipus id, on id és una cadena amb nombres entre 1 i 22, amb el 0 a l'esquerra pels menors de 10. Per exemple: topo_tipus_01. La taula amb els tipus de topònim i els seus identificadors es pot consultar a Taula topònims
  Es poden indicar els valors següents per segregar els topònims en dos grups:
 • topo1: topònims referents a agrupacions de població (municipis, caps de municipi, entitats de població, disseminats i barris)
 • topo2: resta de topònims.

Els resultats es mostren ordenats segons l'ordre dels elements indicats al paràmetre layers.
Si s'indica tops, s'ignoren els possibles valors de topo1, topo2, topo_tipus_id
Si s'indica topo1 o topo2, s'ignoren els possibles valors de topo_tipus_id
Al fer cerca de topònims, es prioritzen els resultats referents a noms i caps de municipi.

topo1,topo2, addressaddress,topo1
comcadena de textNoIdentificador d'una comarca, dins la que vol restringir la cerca
Pot ser el nom total o parcial de la comarca (sempre que l'identifiqui unívocament) o el seu l'identificador.
Es pot consultar el llistat de comarques a https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=10
Cap01
muncadena de textNoIdentificador d'un municipi, dins el que vol restringir la cerca
Pot ser el nom total o parcial del municipi (sempre que l'identifiqui unívocament) o el seu l'identificador.
Es pot consultar el llistat de municipis a https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9
Cap080018
boundary.circle.lonnúmero de punt flotantNoPer cercar resultats dins un cercleLongitud del centre del cercle de cerca 2.81233
boundary.circle.latnúmero de punt flotantNoLatitud del centre del cercle de cerca 41.98000
boundary.circle.radiusnúmero de punt flotantNoRadi del cercle de cerca (en km) 190
boundary.rect.min_lonnúmero de punt flotantNoPer cercar resultats dins un rectangleLongitud de l'extrem inferior del rectangle de cerca 2.694053649902344
boundary.rect.min_latnúmero de punt flotantNoLatitud de l'extrem inferior del rectangle de cerca 41.909303728668824
boundary.rect.max_lonnúmero de punt flotantNoLongitud de l'extrem superior del rectangle de cerca 2.911033630371094
boundary.rect.max_latnúmero de punt flotantNoLatitud de l'extrem superior del rectangle de cerca 42.01142264969458

 

Taula dels paràmetres de sortida

Es retornen els resultats en format GeoJSON.

L'element features.properties té els camps descrits a la taula següent:

CampDescripcióAplicable als elements
layerTipus d'element trobat.
Els valors possibles són els indicats al paràmetre layers d'entrada
Tots
etiqueta

Agregació de camps:

 • Layer address: carrer portal, municipi
 • Layer topo1, topo2:
  • topònim, municipis assignats
      - o -
  • topònim (en cas que no hi hagi un municipi assignat o per tipus municipi)
Tots
municipiMunicipi
En alguns topònims, no hi ha un municipi assignat i pren el valor "-"
Tots
comarca

Comarca

En alguns topònims , no hi ha una comarca assignada i pren el valor "-"

Tots
llogaretLlogaretAdreces
portalPortal de l'adreçaAdreces
nom

Nom de carrer o d'edificació aïllada

Nom del topònim

Tots
codi_postalCodi postalAdreces
distanciaDistància en quilòmetres al punt indicat amb els camps focus.point.lat, focus.point.lonTots
addendum.origenEscala origenTopònims
addendum.zoomNivell de zoom òptimTopònims
addendum.tipusTipus de topònim (veure Tipus de topònims)Topònims
addendum.id_tipusIdentificador tipus de topònimTopònims
addendum.municipis_extraResta de municipis assignatsTopònims
addendum.bboxCoordenades geogràfiques del rectangle contenidor del carrerAdreces
addendum.bbox_utmCoordenades UTM del rectangle contenidor del carrerAdreces

 

Exemples de sortida segons tipus de layer:

Adreça postalTopònim
https://eines.icgc.cat/geocodificador/cerca?text=nou%2010%20girona&layers=address&size=1https://eines.icgc.cat/geocodificador/cerca?text=Barranc%20de%20Barball&layers=tops&size=1
Imatge
Exemple cerca 2
Imatge
Exemple cerca 3