Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió | icgc

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Els sistemes LiDAR, com a tecnologia operacional a l’ICGC, té diversos avantatges. En primer lloc és un sistema que ofereix altes precisions, alta densitat de punts, grans àrees de cobertura i la capacitat de fusió d’aquestes dades de forma complementaria a la de sensors temàtics, sota les competències i actius de l’ICGC. Això comporta la capacitat de cartografiar, de forma reactiva si és necessari, canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa.

Els principals usos d’un nou sistema LiDAR, atenent a les competències i actius de l’ICGC, així com en particular a les característiques del nostre territori, passen per la generació de models digitals del terreny i de superfície (DSM i DTM), mapes de variables biofísiques de les masses forestals, canvis volumètrics en activitats extractives, estudis del litoral i de la xarxa hidrogràfica, models tridimensionals d’urbanisme  o models d’edificis entre d’altres.

Les aplicacions Forestals a partir de tècniques LiDAR es poden considerar de les més importants donat que és l’únic sensor que es veu afectat per múltiples reflexions, freqüentment amb rang fins la superfície del terra. L’adquisició de dades LiDAR permet obtenir una preciosa informació tant del terreny com de la canòpia i per tant la possibilitat de generar mètriques.

La cobertura arbustiva dels boscos de Catalunya és avui en dia una variable molt malament determinada, els Inventaris Forestals Nacionals successius (IFN2, IFN3) mai l’han contemplat ni s’espera que es contempli en l’IFN4. Aquesta coberta és moltes vegades la responsable de la ràpida proliferació del foc i la desconeixença d’aquesta dificulta la possibilitat de fer una bona gestió del bosc, per lluitar contra els grans incendis forestals o conèixer els impactes del canvi climàtic en el decaïment dels boscos o la pèrdua de biodiversitat.

Actualment disposem dels mapes de variables biofísiques de l’arbrat estimades amb dades del projecte LiDARCAT1. Degut a que la data dels inventaris de camp utilitzats són dels anys de 2000 i 2001, aquests mapes s’han representat a data de 2005. Recentment s’ha publicat el nou Mapa de variables biofísiques l'arbrat de Catalunya en col.laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals amb les dades LIDARCAT 2 i l’Inventari Nacional Forestal (IFN4).

 

Productes forestals a partir de dades LIDAR

Imatge
Segmentació de la massa arbòria amb el nou sistema LiDAR TM2

Des de l'any 2021 l’ICGC identifica i delimita cobertes forestals a partir de la segmentació de la massa arbòria en planta i alçària amb les dades del nou sistema LiDAR TM2 (TERRAIN Mapper 2).

 

Imatge
Delimitació i identificació de cobertes forestals

Delimitació i identificació de cobertes forestals en espais urbanitzats.

 

Finalment cal remarcar la importància de les tècniques LiDAR, dins del context de la delimitació i identificació de mases forestals que el DARP (actualment DAAC) va publicar en el DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana DOGC.