Dades lidar | icgc

Dades lidar

Característiques principals

 • Densitat mínima: 0,5 punts/m2.
 • Cobreix tot Catalunya en diferents dates: 
  - 1a cobertura: entre 2008 i 2011. 
  - 2a cobertura: entre 2016 i 2017. 
   
 • Cada punt LiDAR porta associada la data i hora de captura (temps GPS absolut).
Imatge

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

Especificacions

Les dades es distribueixen per blocs de 2 x 2 km, en format LAS 1.2 comprimit. Es pot descomprimir mitjançant eines com LASzip.

 

Els noms dels blocs són les coordenades en km de la cantonada sud-oest de cada bloc, eliminant els 4 milions de la coordenada Y (exemple: el bloc 324562 és el bloc amb la coordenada sud-oest 324000, 4562000 m).

El núvol de punts ha estat captat amb sensor LiDAR, calibrat i ajustat amb àrees de control topogràfic, per tal d'obtenir una exactitud altimètrica amb un error mitjà quadràtic d'uns 6 cm en àrees planes amb poca vegetació. Posteriorment, el núvol de punts ha estat classificat automàticament i, en la 1a cobertura, a més, s'han editat manualment el terreny, els punts alts i baixos, i les torres i línies elèctriques.

 

ClasseNom classeDescripció dels punts inclosos en cada classe
1a cobertura (2008-2011)2a cobertura (2016-2017)
1DefaultPunts que no s'han pogut classificar automàticament. Els casos més comuns són els següents: 
- Punts amb altura sobre el terreny de 70 a 200 m. Generalment seran punts de les façanes dels edificis més alts de 70 m. 
- Punts de mar. 
- Punts de blocs fronterers amb França i Aragó o amb la costa.
2GroundPunts del terreny classificats automàticament i, després, editats manualment. El procés d'edició manual consisteix en la depuració per part d'un operador expert dels punts del terreny ubicats a la classe Ground amb la finalitat que en aquesta classe només hi hagi els punts que representen el terreny.Punts del terreny classificats automàticament. Per fer l'MDT, també cal seleccionar la classe Model keypoints, ja que els punts del terreny estan repartits entre aquestes dues classes.
3Low vegetationPunts de vegetació amb altures sobre el terreny de 0,15 a 2 m classificats automàticament.
4Medium vegetationPunts de vegetació amb altures sobre el terreny de 2 a 3 m classificats automàticament.
5High vegetationPunts de vegetació amb altures sobre el terreny superiors a 3 m classificats automàticament.
6BuildingTeulades d'edificis amb una superfície mínima de 40 m2 i una altura mínima de 3 m classificades automàticament.
7Low pointsPunts classificats automàticament, que estan més d'1 m per sota dels seus veïns (es consideren veïns els punts situats a menys de 10 m de distància), i, després, editats manualment.Punts classificats automàticament, que estan més d'1 m per sota dels seus veïns (es consideren veïns els punts situats a menys de 10 m de distància).
8Model keypointsAquesta classe no existeix en la 1a cobertura.Simplificació dels punts terreny classificats automàticament. Per fer l'MDT, també cal seleccionar la classe Ground, ja que els punts del terreny estan repartits entre aquestes dues classes.
11Air pointsPunts classificats automàticament i, després, editats manualment, amb altura sobre el terreny superior a 200 m.Punts classificats automàticament, amb altura sobre el terreny superior a 200 m.
13Other groundPunts susceptibles de ser terreny però que no s'han classificat com a tal. S'han classificat automàticament els punts amb altures entre -5 i 0,15 m.
14WiresCables elèctrics editats manualment.Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura.
15Transmission towerTorres elèctriques, normalment de tensió mitjana i alta, classificades automàticament i, després, editades manualment.Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura.
18Other towersRecull totes aquelles torres que no es recullen a la classe Transmission tower: torres de guaita, torres de comunicacions, torres elèctriques de baixa tensió, torres de telecadires, molins de vent, fars... S'han classificat automàticament i, després, s'han editat manualment.Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura.
135NoiseSoroll: punts duplicats, punts amb intensitats molt baixes..., classificats automàticament.

 

La densitat dels blocs es calcula a partir de la superfície total del bloc i tots els punts de primer retorn. S'ha garantit que el 95% dels blocs tinguin una densitat mínima de 0,5 punts/m2. El 5% restant es tracta de blocs que cobreixen masses d’aigua o que es troben a la frontera amb Aragó i França o a la costa. Amb aquesta densitat es poden derivar models digitals d'elevacions amb un pas de malla de 2 m.

Cada punt LiDAR porta associats la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut. Dins d'un mateix bloc de 2 x 2 km hi pot haver punts amb diferents dates de vol.

Coordenades en projecció UTM fus 31 i sistema geodèsic de referència ETRS89. Altituds ortomètriques i referides al geoide EGM08D595.

La nomenclatura dels arxius ésvfed.lazó>ó>, on:

 • <projecte>: en aquest cas, LIDARCAT
 • <versió>: 01 per a la 1a cobertura i 02 per a la 2a cobertura
 • <format>: en aquest cas, ls12 (LAS 1.2)
 • <XXXYYY>: coordenades ETRS89, projecció UTM, fus 31, de l'extrem sud-oest del bloc de 2 x 2 en km
 • <edició>: 02, 03, etc.