Geoíndex - Riscos geològics | icgc

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

El visualitzador de Geoíndex Riscos geològics incorpora les dades del Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (MPRG25M) i les seves informacions complementàries.

El MPRG25M zonifica el territori per classes de perillositat o multiperillositat fent l'inventari dels diferents fenòmens inventariats representats cartogràficament amb polígons i línies: despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, esfondraments, zones de inundabilitat, i d'altres indicis d'activitat. Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

Les informacions complementàries del MPRG25M provenen de la realització dels estudis d'identificació de riscos geològics per a la Direcció General d'Urbanisme (majoritàriament moviments del terreny, cons de dejecció i processos acumulatius i/o erosius associats, d’identificació d'aqüífers vulnerables i allaus, entre d'altres), dels inventaris dels agents rurals (232 fitxes), dels moviments del terreny observats (828 fitxes) i fotografies (1216). Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

Llegenda del visualitzador Geoíndex Riscos geològics [269 kB]

 

Darrera actualització

  • Data: Setembre 2022.