Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010 | icgc

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera

Imatge

 

Pròleg del Director de l'IGC

Les zones costaneres són un dels nostres recursos naturals més valuosos sobre elles desenvolupem motors econòmics estratègics com la pesca i el turisme. El "Llibre verd de l'estat de les zones costaneres a Catalunya 2010" és una obra de referència per a la planificació i la gestió costanera al nostre país, fruit dels treballs realitzats pel Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners en el marc del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural.

L'IGC se sent orgullós de poder contribuir a posar a l'abast de la ciutadania un treball realitzat sota el rigor científic i amb la vocació de ser una obra de referència i alhora un punt de partida per a la planificació i la gestió de la zona costanera.

Antoni Roca i Adrover
Director
 

[Accés als continguts]

La gestió i/o planificació de la zona costanera requereix entendre-la com un sistema altament dinàmic, el qual evoluciona a diferents escales de temps i espai, cosa que confereix a aquesta part del territori una gran mobilitat, que condiciona qualsevol tipus d'actuació que s'hi faci. Per aquest motiu, a l'hora de plantejar qualsevol tipus de planificació en aquesta zona, incloent-hi les diferents actuacions que s'hi hagin de portar a terme, és necessari conèixer el seu estat evolutiu, és a dir, el comportament dinàmic al llarg del temps i els factors que el determinen, així com preveure el seu estat futur i facilitar-ne el seguiment.

Malgrat la necessitat de disposar d'aquest tipus d'informació, en l'actualitat es pot dir que en general hi ha una manca d'informació, almenys de manera sistemàtica, al llarg del litoral de Catalunya. La majoria de la informació existent és antiga i, en el cas de la més recent, és parcial (per a alguns trams de costa on s'han redactat alguns projectes d'enginyeria de costa) i, generalment, dispersa. A més a més, normalment la informació s'ha recollit seguint diferents mètodes, sense la sistemàtica necessària per poder ser utilitzada de manera pràctica en objectius diferents d'aquells per als quals va ser pensada (manca d'informació de base o dels mètodes d'anàlisi, precisió, etc.).

Per aquesta raó, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha signat un conveni de col·laboració amb el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners per portar a terme l'estudi de l'estat de la zona costanera a Catalunya.

L'objectiu general d'aquest conveni és fer un estudi en el qual es caracteritzi l'estat i l'evolució de la zona costanera de Catalunya i que serveixi com a referència de base per a la planificació i la gestió costanera. L'objectiu d'aquest document és presentar una síntesi dels resultats obtinguts on es valora de manera conjunta l'estat de la zona costanera de Catalunya i s'identifiquen els conflictes existents al llarg de la costa.

Imatge
Àmbit geogràfic de l'estudi. Províncies i comarques amb façana marítima a Catalunya

Àmbit geogràfic de l'estudi. Províncies i comarques amb façana marítima a Catalunya