NDVI | icgc

NDVI

Índex de vegetació de diferència normalitzada

Ortoimatge que representa l’índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI), amb una resolució d’1 m. Aquest índex permet estimar la quantitat, qualitat i desenvolupament de la vegetació, a partir de la diferència normalitzada entre la radiació que reflecteix en la banda infraroja de l’espectre electromagnètic respecte la banda del vermell de l’espectre visible.

Aquest conjunt d’informació es distribueix en 2 subproductes:

  • Ortoimatge NDVI real, on cada píxel pren el valor real de l’índex en qüestió (entre -1 i 1), de tal forma que facilita estudis exhaustius però requereix programari avançat.
  • Ortoimatge NDVI de 8 bits, on cada píxel pren el valor de l’índex en qüestió però discretitzat a un rang d’enters entre 0 i 200, de tal forma que facilita una visualització general.

L’NDVI serveix, per exemple, per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals, controlar la producció de biomassa, o determinar l’estat i la ubicació del verd urbà.

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

Com es calcula?

Les càmeres digitals aerotransportades de l'ICGC obtenen informació de quatre regions de l'espectre electromagnètic, concretament del vermell, del verd, del blau i de l'infraroig proper (aquest últim no visible per l'ull humà). Doncs bé, l'NDVI es calcula a partir de la informació obtinguda del vermell i de l'infraroig proper, amb la següent fórmula:

NDVI = (infraroig proper - vermell) / (infraroig proper + vermell)

Com s'interpreta?

Quan un arbre és vigorós, reflecteix molta radiació solar en l'infraroig proper i poca en el vermell i, en conseqüència, s'obté un NDVI elevat. En canvi, quan un arbre està malalt, passa el contrari.

Per exemple, si un arbre vigorós reflecteix un 50% en l'infraroig proper i un 8% en el vermell, l'NDVI serà 0,72, seguint la fórmula anterior. En canvi, si un arbre malalt reflecteix un 40% en l'infraroig proper i un 20% en el vermell, l'NDVI serà 0,33.

Per tant, tenint en compte que l'NDVI sempre resulta en un número entre -1 i 1, per raó de la forma en què es calcula, es podria dir que un NDVI < 0 es correspon amb cobertes artificials o zones d'aigua, un NDVI entre 0 i 0,3 es correspon amb sòl nu, i un NDVI elevat es correspon amb zones de vegetació.

Exemple

La següent imatge és una fotografia aèria habitual, on es poden distingir algunes zones de vegetació.

Imatge
Fotografia aèria habitual on es poden distingir algunes zones de vegetació

 

La següent imatge inclou l'infraroig proper, i ja permet distingir clarament la vegetació (de color vermell).

Imatge
La imatge infraroig proper permet distingir clarament la vegetació de color vermell

 

La següent imatge és l'NDVI sense classificar, és a dir, el resultat directe de la fórmula anterior. En aquesta, les zones més clares corresponen a vegetació vigorosa (NDVI elevat), i les zones més fosques corresponen a aigua o cobertes artificials (NDVI negatiu).

Imatge

 

Si a la imatge anterior es representen:

  • les zones més fosques (NDVI < 0), corresponents a aigua o cobertes artificials, de color vermell,
  • les zones fosques (0 < NDVI < 0,2), corresponents a sòl nu o vegetació morta, de color taronja,
  • les zones ni fosques ni clares (0,2 < NDVI < 0,4), corresponents a vegetació dispersa o poc vigorosa, de color groc,
  • les zones clares (0,4 < NDVI < 0,6), corresponents a vegetació abundant i vigorosa, de color verd clar, i
  • les zones més clares (NDVI > 0,6), corresponents a vegetació molt densa i vigorosa, de color verd fosc,

resulta la següent imatge, on fàcilment es poden visualitzar les zones de vegetació més i menys vigorosa:

Imatge
Zones de vegetació a la imatge NDVI (colors: vermell, correspon a aigua; taronja, a sòl o vegetació morta; groc, vegetació dispersa; verd clar, vegetació abundant; verd fosc, vegetació molt densa)