Mapa geològic comarcal 1:50.000 | icgc

Mapa geològic comarcal 1:50.000

El Mapa geològic comarcal 1:50.000 (MG50m v2, 2016) recull tota la informació geològica de síntesi i contínua de tot el territori, a partir de la informació disponible fruit de la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut Geològic de Catalunya i l'Instituto Geológico y Minero de España l'any 2016.

 

Format SHP

El fitxer comprimit ZIP que es descarrega inclou els fitxers SHP següents:

 • mg50mv20sh0fl1.shp: Falles i plecs (línies).
 • mg50mv20sh0cl1.shp: Contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics (línies). 
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte.
  • DESCRIPCIO: Descripció de l'objecte.
 • mg50mv20sh0gp1.shp: Unitats geològiques (polígons).  
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat).
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.
  • ClasLitoEd: Classificació segons litologia i edat.
  • ERA: Era geològica.
  • PERIODE: Període geològic.
  • EPOCA: Època geològica.
  • EDAT: Edat geològica.
  • MET: Tipus de metamorfisme.
  • PROTOLIT: Protòlit de la unitat metamòrfica.
  • EDAT_MET: Edat geològica del metamorfisme.
 • mg50mv20sh0ap1.shp: Dipòsits antròpics (polígons).  
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat).
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.
  • EDAT: Assignació edat: Antropocè.
 • mg50mv20_01ca.pdf: Especificacions per al format ESRI Shapefile (SHP).
 • mgc50mv02sh0_00ca.style: Llibreria d'estils d'ESRI.
 • MG50mv20sh0_00ca.lyr: Fitxer layerfile per carregar la visualització recomanada de dades i simbolització.

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89 UTM31N.

 

Llegenda del Mapa geològic comarcal 1:50.000 [Abril 2022]

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

Presentació

Aquesta versió respecte a distribucions anteriors respon a un nou model de distribució de dades i incorpora millores detectades tant dels atributs com de les geometries.

La informació geològica es va realitzar tenint com a referència la base cartogràfica disponible en el moment d'elaboració. És per això que poden existir divergències entre la línia de costa d'aquesta informació geològica i les darreres versions de bases cartogràfiques de l'ICGC.

La informació del Mapa geològic 1:50.000 s'organitza en quatre agrupacions d'objectes geològics: falles i plecs, contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics, unitats geològiques i dipòsits antròpics.

Cada agrupació d'objectes geològics, malgrat que en la majoria dels casos corresponen a cossos o superfícies en un espai 3D, en els fitxers de distribució (shapes 2D) es representen segons la geometria associada (polígons, línies i punts). Cada objecte geològic es caracteritza per una sèrie d'atributs.

Falles i plecs

S'hi representen les diferents tipologies de falles (normals, inverses, de moviment en direcció, etc) els encavalcaments i la traça de les superfícies axials dels diferents tipus de plecs, d'escala macroscòpica. Els objectes geològics continguts en aquest fitxer, es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics

S'hi representen els diferents tipus de contactes d'origen sedimentari (contacte concordant, discordant, etc.) i les línies de capa. En els fulls amb roques metamòrfiques, roques ígnies i roques d'origen hidrotermal també s'hi representen els límits de les àrees metamòrfiques, els límits de les isogrades i els diferents tipus de contactes que presenten les roques ígnies i les hidrotermals. També s'hi representen alguns elements geomorfològics (els objectes geològics continguts en aquest fitxer es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia).

Unitats geològiques

Són cossos tridimensionals que corresponen a volums de roca caracteritzats per la litologia i l'edat geològica. Les unitats geològiques estan limitades pels diferents tipus de contactes geològics, per falles, o per encavalcaments. Cada unitat litològica té assignat un epígraf propi distintiu de la unitat. Les sigles de l'epígraf indiquen, en la majoria dels casos, l'edat i la litologia principal de la unitat. En el fitxer de distribució, les unitats geològiques es representen amb polígons que corresponen a la intersecció de cossos geològics 3D amb la superfície topogràfica.

Dipòsits antròpics

S'hi representen alguna escombrera i les obres portuàries. Es representen en forma d'àrees (polígons) que corresponen a la intersecció dels cossos tridimensionals dels dipòsits amb la superfície topogràfica.