Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori | icgc

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

L’existència continuada de la cartografia de cobertes que descrigui la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Els mapes de cobertes o d’usos del sòl a nivell regional o global han tingut una forta embranzida a partir de l’ús massiu de les fotografies aèries i de les imatges de satèl·lit des dels anys 70 fins l’actualitat.  N’és un bon exemple el Mapa de CORINE Land Cover (CLC) de la Unió Europea nascut l’any 1989 o el National Land cover Dataset (NLCD) del U.S. Geological Survey (USGS de la USA).

Aquests mapes i les seves actualitzacions successives són útils per a les administracions públiques, la comunitat científica, els professionals i les corporacions o empreses privades que es dediquin a la planificació del territori al llarg del temps.

L’existència continuada de la cartografia temàtica que descriu la totalitat del territori permet fer el seguiment de la seva evolució i dels canvis que es produeixen. A Catalunya, gràcies als mapes de cobertes que s’han realitzat durant els darrers 40 anys es pot conèixer l’impacte del creixement urbà i periurbà, l’abandonament de les zones agrícoles, l’avenç de les diferents masses forestals, la petjada de les superfícies forestals cremades, el creixement de les infraestructures i de les canalitzacions superficials de l’aigua de reg i de boca, l’impacte de les noves xarxes viàries, etc.

L'any 2015 es varen iniciar els treballs per determinar i consensuar les especificacions tècniques del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. A tal efecte es va constituir el Grup de Treball (GT CT1: PCC-INSPIRE MCSC).

L’objectiu del GT CT1 va ser identificar quin era el mapa de cobertes que necessita Catalunya. Els treballs es van iniciar amb un State-of-the-Art sobre usos i cobertes del sòl a Catalunya, des dels seus orígens fins al més actual i detallat, el Mapa de cobertes de sòl de Catalunya edició 4 (MCSC-4, 2009), generat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. El MCSC-4 està format per 241 classes jerarquitzades en 4-5 nivells amb un nivell de detall exhaustiu i costós en termes econòmics, en esforç de realització, d’actualització i de recursos molt elevat.

L'any 2016 es va consensuar una nova llegenda, modificació de la del MCSC-4 nivell 3 (de 61 classes) per a recollir els interessos dels diferents ens implicats (que representen les diferents necessitats dels usuaris). Així mateix s’ha adoptat el terme “categories” en lloc de cobertes i/o usos, pel fet que sovint cada grup inclou aspectes de coberta i d’ús. Les categories es comencen a definir agrupades en dos comissions de treball, les Agrícoles i Forestals per una banda i les Urbanitzades i de Xarxa hidrogràfica per una altra. En concret es treballa en una proposta de 41 categories. 

En el context de l’estudi de les cobertes a partir de dades d’observació de la Terra, i els impactes en l’entorn urbà de les tendències climàtiques, el 2016 s’ha iniciat un doctorat industrial entre l’ICGC i la Universitat de Barcelona.

Actualment, les grans ciutats i àrees metropolitanes conformen un ecosistema on les tendències climàtiques estan tenint i tindran grans impactes a curt, mig i llarg termini. El canvi climàtic a les ciutats és més acusat que el propi canvi climàtic global. Aquestes alteracions en el clima són fruit d’un procés d’antropització sense precedents accentuant, en molts casos, per l’alta vulnerabilitat de la regió (concretament, les tendències en extrems de precipitació són incertes però no l’augment del risc). És per això, que s’han d’elaborar noves aproximacions o models perquè, en definitiva, les preses de decisions puguin ser en forma de polítiques de mitigació i adaptació sostenibles i que per tant es puguin minimitzar els impactes i adaptar-se amb mesures més resilients.

El programa de doctorat industrial que ha permès la generació de noves cartografies temàtiques a partir d’aproximacions a la morfologia i a les característiques radiatives dels entorns urbans i peri-urbans cerca la creació de serveis basats en la geoinformació per entorns urbans com les Local Climate Zones, Urban Atlas o mapes Corine i MCSC. Aquest programa també contempla el disseny de productes i serveis, per tal d’avaluar la resiliència de l’entorn urbà.

 

 

Imatge
Llegenda MCSC de les 41 categories proposades (la Roca del Vallés i Àrea metropolitana de Barcelona)

Llegenda MCSC de les 41 categories proposades sobre una zona test a la Roca del Vallés i resultats preliminars de la segmentació seguint els estàndards internacionals de Local Climate Zones sobre l’Àrea metropolitana de Barcelona.