Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya | icgc

Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

Representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya

L'estudi tridimensional del subsol s'ha convertit en els últims anys en un dels objectius principals per les institucions implicades en la gestió i el desenvolupament dels recursos geològics.

Els futurs reptes que els escenaris de canvi climàtic ens plantegen en termes d’abastament d’aigua i de descarbonització dels models energètics actuals fan necessari disposar d’informació de base sobre la naturalesa i estructura del subsol en 3D. És per aquest motiu que a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la modelització 3D constitueix una línia destacada en el Pla de Desenvolupament i Recerca des de l’any 2011 i fins a l’actualitat.

Logo CC BY 4.0Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. 
Més informació

Què és i quins són els seus usos potencials?

El model de superficies geològiques en 3D de Catalunya és la representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya i inclou superfícies profundes com la discontinuïtat de Mohorovičić o el nivell de desenganxament dels Pirineus entre les plaques tectòniques europea i ibèrica. És un model regional a una escala equivalent 1:250.000, on també s’hi inclouen les principals perforacions profundes dutes a terme a Catalunya en la dècada dels 70 i 80 que han aportat dades per la seva creació.

Les seves funcionalitats són molt versàtils i a banda de ser una eina més per difondre el coneixement que es té del subsol de Catalunya, en destaquen les aplicacions següents:

  • L’estudi i avaluació dels recursos geològics del subsol.
  • La construcció de models volumètrics locals per la densificació i millora del coneixement tridimensional en àmbits d’especial interès
  • L’avaluació i quantificació de recursos geotèrmics d’origen profund.
  • La identificació de reservoris potencials per l’emmagatzematge de vectors energètics (CO2, H2 o UTES – Underground Thermal Energy Storage).
  • L’exploració i prospecció de recursos hídrics.
  • La localització tridimensional dels focus (hipocentres) dels terratrèmols.

 

 

Evolució del projecte

El projecte, iniciat l’any 2009, ha evolucionat progressivament fins la versió actual (v1.0, abril 2023).

Imatge
Gràfic resum

Gràfic resum de l’evolució del model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

 

 

Juliol - Desembre 2009. Durant aquest primer període es recopilen les dades (tant de subsol com de superfície), especialment aquelles més assequibles i d’accés públic. Les dades recollides s'homogeneïtzen, es classifiquen i se’n realitza un primer control de qualitat.

Setembre 2010 - Març 2011. Aquesta fase se centra en l’adequació i reinterpretació tant de la informació geològica ja existent com de la nova informació recopilada i es treballa en la reconstrucció per a l'obtenció d’un primer model de superfícies en 3D.

Març 2011 – Desembre 2022. fase de densificació del model en què la informació geològica generada i recopilada per l'ICGC s’incorpora progressivament al model 3D per millorar-ne la seva resolució. És el cas de la conca de Tremp, el Baix Empordà o la Fossa de la Rosselló, o la modelització d’estructures com la falla nord-pirinenca i l’encavalcament nord-pirinenc.

 

Imatge
Esquema resum de les diferents fases de treball

Esquema resum de les diferents fases de treball per la realització del model.

 

 

Imatge
Vista del model de superfícies geològiques en 3D de Catalunya

Vista del model de superfícies geològiques en 3D de Catalunya, consultable al visor 3D de recursos geològics.

 

 

Imatge
Detall de la conca de Reus-Valls i del sector nord-pirinenc

Detall de la conca de Reus-Valls, on s’ha realitzat una densificació i millora de les principals estructures estratigràfiques i estructurals (any 2022). Detall del sector de la falla nord-pirinenca i encavalcament nord-pirinenc.

 

Els treballs de modelització de les superfícies geològiques en 3D (v1.0, Abril 2023), han estat realitzats amb la col·laboració de l'Institut de Recerca GEOMODELS de la Universitat de Barcelona. El model s'ha construït utilitzant el programari GOCAD® de la firma Paradigm (https://www.pdgm.com/products/GOCAD).

 

Referències

Gratacós, O., Mencos, J., Belenguer, J., Muñoz, J.A., Puig, C., Serra, L.: Avances en la difusión y tratamiento de datos geológicos: el modelo geológico 3D de Cataluña a escala 1:250.000, primeros resultados. Geotemas (Madrid), ISSN 1576-5172, Nº. 13, 2012 (Ejemplar dedicado a: VIII Congreso Geológico de España, Oviedo, 17-19 de julio, 2012), págs. 381-384.

Gratacós, O., Serra, L., Muñoz, J.A., Berástegui, X., Mencos, J., 2015. Updating the 3D geological model of Catalunya v. 1.0: the northern sector of the Neogene Empordà Basin (NE Catalunya): 8th EUREGEO, European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems. Barcelona June 15-17 2015.