Els geoserveis vigents WMS i WMTS s’actualitzen a l’adreça https://geoserveis.icgc.cat