Urban changes viewer | icgc

Urban changes viewer

Tool that helps to detect geographical and urban changes and to determine when they have occurred, on official cartography

El visualitzador de canvis urbanístics és l'eina que l'ICGC posa a la vostra disposició per tal de facilitar-vos la detecció de canvis geogràfics i urbanístics, i determinar el moment en què aquests s'han produït, sobre la cartografia oficial.

Aquesta eina està adreçada a ajuntaments, arquitectes, urbanistes i a la ciutadania en general amb l'objectiu de facilitar-vos la detecció, valoració i avaluació de canvis en edificacions, carrers, urbanitzacions, etc., i us ha de ser útil especialment en tot allò referent a la Llei d'urbanisme.

Seguidament us detallem els aspectes legals relacionats:

  • L'article 227 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, tipifica les infraccions urbanístiques i n'estableix les sancions i el període de prescripció. Aquest és de dos, quatre o sis anys segons la gravetat de la infracció.

  • El DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix que en suport dels diferents instruments urbanístics s'ha d'utilitzar cartografia oficial a Catalunya.

  • L'article 11 de la LLEI 16/2005, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, estableix que la cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d'ús obligatori en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

El visualitzador de canvis urbanístics pot ser dividit en 2, 4, 6 o 8 finestres segons la voluntat de l'usuari, i per a cada una d'elles es pot triar l'any del qual es vol visualitzar l'ortofotomapa corresponent. Cal tenir en compte que la producció de l'ortofotomapa no abasta la totalitat de Catalunya cada any, fet pel qual per alguns dels anys no es visualitza informació en determinades àrees.