iCOAST | icgc

iCOAST

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

Descripció del projecte iCOAST

Imatge

Una important part de la costa mediterrània europea té limitada la seva capacitat per fer front a perills ambientals, físics i hidrometeorològics a causa de la presència de passejos marítims, edificis, carreteres, vies fèrries, etc. En molts casos, l’ocupació del domini costaner es basava en el supòsit que la franja costanera es mantenia estable. Aquesta idea es veia reforçada per un tranquil estat de la mar durant la major part de l'any i donava lloc a una falsa percepció de seguretat per part de la nostra societat. No obstant això, cal tenir ben present que no són rars els estats de la mar amb onades altes i que, quan s'associen amb un nivell del mar alt, poden causar danys significatius. 
 

En els últims 20 anys, a la costa catalana, els temporals han estat responsables d'almenys 50 víctimes (banyistes ofegats i caminants que van ser atrapats/colpejats per les ones) i de danys significatius per valor de més de 30M € en les defenses costaneres, els ports i les infraestructures.

L'objectiu principal del projecte iCOAST és desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners causats per les onades extremes i un alt nivell del mar a les zones costaneres europees. L’eina iCOAST serà un sistema d'alerta primerenca de la costa per pronosticar les tempestes amb la finalitat d'ajudar en les tasques de decisió dels responsables de planejament i gestió. Els principals elements a tenir en compte per iCOAST són les platges urbanes, defenses costaneres i infraestructures, que són els llocs on es produeixen la majoria de víctimes.

 

Consorci

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

 

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

 

iCoast a un cop d'ull

 • Instrument: Projectes de prevenció en Protecció Civil.
 • Financiació: 634,310 €.
 • Contribució CE: 475,733 €.
 • Data d'inici: 1 de desembre de 2013.
 • Data d'acabament: 30 de novembre de 2015.
 • Consorci: 7 patrocinadors de 3 països.
 • Coordinació: CIIRC.
 • Projecte finançat per la UE [661ECHO/SUB/2013/009].

 

Resum i conclusions

El projecte ha desenvolupat un prototip de sistema d'alerta costaner, iCOAST, capaç de predir, amb antelació, temporals extrems. Aquestes situacions d'alta energia venen definides per una combinació de fort onatge i un nivell del mar alt. iCOAST ha estat validat per la costa catalana, un ambient micromareal dominat per l'onatge, en el qual les variacions del nivell mig del mar induïdes per les condicions meteorològiques són un factor clau desencadenant del dany.

La metodologia desenvolupada permet la identificació de platges o zones crítiques, definint, en cada cas, els indicadors més representatius, que expliquen una condició de temporal i els seus valors associats.

Els models utilitzats i l'estratègia d'implantació proporcionen informació, no només del temporal, sinó del tipus de mesures que es poden dur a terme per disminuir el risc previst. Es proposa la construcció d'un sistema duna-rasa de petites dimensions com a mesura d'acció ràpida per disminuir el possible ultrapassament de l'onatge.

El marc desenvolupat pot ser implementat en altres regions europees costaneres per ajudar en el procés de presa de decisions de la gestió de riscos costaners. 

Accions i tasques del projecte

Tasca A - Gestió i presentació d'informes a la Comissió

La coordinació del projecte es duu a terme pel Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) amb una àmplia experiència en direcció de projectes.

Imatge

Tasca B - Publicitat

La difusió dels resultats es fa a través d'una pàgina web i de dos seminaris amb els usuaris locals i els municipis costaners. S'aprofita l'experiència d'ITHACA (Tecnologia de la Informació per a la Cooperació d'Assistència Humanitària i Acció) i CIIRC.

Tasca C - Els perills costaners i cartografia de risc

Dins la Tasca C, els perills costaners i cartografia de risc, es realitza un inventari i una cartografia dels diferents perills costaners i els riscos associats a fenòmens meteorològics marins extrems, documentats al llarg de la Mediterrània nord-occidental, incloent la seva caracterització física. Aquests resultats serveixen per identificar un conjunt de punts de referència a la costa espanyola per a ésser utilitzats com a zones pilot dins iCOAST. Totes les accions relacionades es duran a terme gràcies a l'àmplia experiència dels ens implicats (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC; CIIRC, ITHACA i Soluciones de Ingeniería Marítima Operacional, SIMO) obtinguda a través de diferents estudis i activitats d'investigació.

Tasca D - Guies d'actuació

En paral·lel a la revisió de l'estat de la qüestió sobre les diverses solucions i bones pràctiques de gestió costanera, es duu a terme pel Coastal and Marine Research Centre - University College Cork (CMRC), la incorporació de la informació obtinguda en l'acció anterior amb l'objectiu d'obtenir un conjunt de lliçons apreses i recomanacions adaptades als diferents tipus de costa extrapolables a costes similars dins i fora d'Europa. A més a més, es defineix i es prova un conjunt de mesures de defensa i/o mesures d'adaptació, les quals s'haurien de dur a terme dins de les 24 h prèvies a l'alerta d'una tempesta.

Tasca E - Assimilació de dades i modelització

L'assimilació de dades i modelització, s'ocupa de tots els aspectes relacionats amb el calibratge/validació i adequació dels diferents models existents per a ser utilitzats dins iCOAST. Per això, s'utilitzen els indicadors del risc costaner (a partir dels resultats obtinguts en la Tasca C). Per una altra banda, ajuda a la tasca D en la definició de noves mesures d'enginyeria de defensa i mesures d'adaptació ràpides. Les institucions encarregades d'aquesta tasca participen actualment en activitats similars en els seus respectius àmbits de treball (Servei Meteorològic de Catalunya, SMC; SIMO, CIIRC i ITHACA).

Tasca F - Estructura de l’iCOAST i banc de proves

L'estructura del prototip iCOAST, que inclou les fases de predicció, com s'interconnecten els models, el moment i la selecció de les àrees d'interès i de com la informació obtinguda pel sistema és processada i l'activació de les alertes, es realitzarà dins la Tasca F, on iCOAST es posa a prova en una forma retroactiva per millorar i veure retards o deficiències. Aquesta tasca requereix la participació de tots els membres, encara que es dirigit per les mateixes institucions de la tasca anterior.

Tasca G - Protocols de comunicació d'emergència

Una vegada que els riscos costaners s'han caracteritzat, es defineixen els protocols per actuar i/o informar els usuaris (definint primer la informació que s'ha de proporcionar). Per a això es gaudeix de l'experiència d'ITHACA a escala internacional i del Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT) del Departament d'Interior (INT), que és actualment l'encarregat d'avisar i aconsellar als municipis catalans a Espanya, i ITHACA a nivell internacional.

 

Accions i tasques de l'ICGC

Accions de la Tasca C

Imatge

Per obtenir una visió general dels riscos costaners a la Mediterrània nord-occidental s'ha pres com a exemple el litoral català, un ambient amb marees de relativa poca importància. La Tasca C es duu a terme seguint les recomanacions de la CE i les directives existents (Directiva 2007/60/CE) en les condicions actuals i sota l'escenari de canvi climàtic. La cartografia dels perills es fa, principalment, a dues escales (1:25.000 i 1:100.000).

La caracterització i cartografia dels perills i els riscos (desastres) costaners més rellevants al llarg de la costa catalana serveix per identificar possibles punts negres en platges urbanes i costes amb infraestructures susceptibles d'estar en risc i, finalment, per determinar un conjunt de platges de referència per realitzar la predicció mitjançant el sistema iCoast.

Accions que comprèn la tasca C:

 • C1. Inventari de desastres costaners contemporanis relacionats amb els temporals.
 • C2. Caracterització dels agents impulsors.
 • C3. Cartografia.
 • C4. Platges de referència.

 

Les tasques de l'ICGC se centren en el desenvolupament de l'acció C.3 (Cartografia). Aquesta acció establirà les bases per a una futura plataforma SIG on es mostraran els resultats obtinguts en les tasques anteriors, amb èmfasi en el litoral català. Això es fa utilitzant els estàndards ja utilitzats per l'ICGC en les seves bases de dades de riscos geològics i serveis de mapes web (Geoíndex Visualitzador i WMS), i servirà per identificar possibles punts negres.

La informació obtinguda en l'Acció C.1 es cartografia i s'estructura en un sistema d'informació que esta disponible a la pàgina web del projecte. El servei de mapes integra tota la informació cartogràfica del projecte: els desastres costaners documentats, les platges de referència i les localitzacions de les alertes primerenques i els dispositius d'alerta. Com a resultat final i objectiu del projecte, la informació de les prediccions es mostra en el servei de mapes.

Recursos Geoíndex - Projecte iCoast