WMS Geotècnic de Barcelona | icgc

WMS Geotècnic de Barcelona

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnicbcn25m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3034, 3035, 3043.
  • Formats GetMap suportats: Geotiff, Geotiff8PNG, GIF, JPEG, TIFF, SVG+XML,PNG (b bits).
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escales
Escarpament del Pla de BarcelonaESCP_LNtotes les escales
Geologia de superfícieGSUP_PAtotes les escales
Gruix argila superficial deltaica i litoralASDL_PAtotes les escales
Gruix del QuaternariGSQT_PAtotes les escales
Isòbates del substrat prequaternariISPR_PAtotes les escales
Nivell freàtic (1997)INFR_PAtotes les escales
Rebliments i terrabuitsREBL_PAtotes les escales
RieresRIER_LNtotes les escales
Situació dels sondejos representatius del Mapa Geotècnic de BarcelonaSBCN_PNtotes les escales
Substrat prequaternariGSPR_PAtotes les escales

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnicbcn25m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=GSUP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904,4476085,530907,4758506&WIDTH=817&HEIGHT=836

Informació relacionada