Geoíndex - Cartografia geològica | icgc

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Mitjançant els mapes geològics 1:50.000 i 1:250.000, l'ICGC posa a l'abast dels usuaris informació geològica de referència contínua de tot el territori de Catalunya, a través del visualitzador Geoíndex Cartografia geològica.

 

El Mapa geològic de Catalunya a escala 1:50.000 és una síntesi contínua elaborada amb la informació continguda en els mapes geològics de la sèrie MAGNA escala 1:50.000 del "Instituto Geológico y Minero de España" i de les memòries explicatives que els acompanyen i complementen. El conjunt de la informació geològica està referida a la base topogràfica BT50M vigent l'any 1997.

 

El Mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 mostra de manera sintètica la constitució geològica de tot el territori de Catalunya, a partir de la definició i descripció de 228 unitats cartogràfiques i la representació dels elements estructurals majors. Correspon a la cartografia de la segona edició del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 de l'any 2003.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Cartografia geològica [PDF, 3 MB; Abril 2022]

Informació relacionada