L’ICGC s’adhereix al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya | icgc

L’ICGC s’adhereix al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Imatge
L’ICGC s’adhereix al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

L’ICGC, com a prestador de béns i serveis, es relaciona amb els seus consumidors. En aquest sentit, ha establert que l’arbitratge de consum sigui la manera de resoldre els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients. A l’arbitratge, les parts se sotmeten a la decisió que prengui un òrgan arbitral.

El Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, regula el Sistema Arbitral de Consum. A Catalunya, l’organisme competent per dur a terme aquests arbitratges és la Junta Arbitral de Consum. Els seus professionals són experts acreditats que resolen els conflictes de manera imparcial, respectant els mateixos principis i amb les mateixes garanties que a la via judicial.

Previ a l’arbitratge, l’Agència Catalana del Consum ofereix a les parts la possibilitat de fer una mediació. Els mediadors de l’Agència Catalana del Consum tenen la qualificació per ser-ho, i intervenen de manera imparcial i neutral. En moltes ocasions el conflicte se soluciona per aquesta via.

L’ICGC fa patent la seva adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya fent visible el distintiu oficial d’adhesió a la seva web i documentació. El distintiu de l’arbitratge de consum vol ser un símbol de confiança, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.