Detecció de noves construccions | icgc

Detecció de noves construccions

L’ICGC detecta noves construccions amb la realització de vols LiDAR

Imatge
Comparació de la coberta d'un edifici, en dos vols LiDAR, en què s'observa una nova construcció.

La regulació de les construccions que es realitzen tant a zones urbanes com rurals és vital per a la sostenibilitat del territori.

Sigui per desconeixement o per evitar el pagament d’impostos, alguns propietaris construeixen nous elements arquitectònics com cases, piscines o coberts, sense notificar-ho a l’administració pertinent, incomplint així les normatives existents.

També amb l’objectiu d’avaluar les actuacions que s’han realitzat en un determinat període, la detecció de noves construccions es planteja com una tasca necessària per a la gestió del territori.

 

Alternatives

Tot i que es podrien detectar noves construccions mitjançant la comparació visual entre fotografies aèries de diferents dates, aquest mètode suposaria un elevat volum de feina amb resultats d’escassa completesa, i la tècnica de restar imatges difícilment funcionaria, sent necessària, a més, la creació prèvia d’ortofotos estrictes.

Una solució més eficient passaria per comparar automàticament models d’elevacions obtinguts a partir de vols LiDAR realitzats en diferents dates, detectant d’aquesta forma diferències en alçada de forma gairebé directa.

També es podrien utilitzar sensors hiperespectrals, però aquest mètode estaria més encarat a detectar canvis de cobertes i continuaria sent necessària certa ortorectificació.

 

Descripció de la solució

La tècnica de l’ICGC per detectar noves construccions es basa en la realització de vols LiDAR en diferents dates, habitualment a uns 2.000 m d’alçada i recollint 2 punts/m2.

Cal remarcar que l’ICGC aplica un ajust de passades desenvolupat específicament per corregir els errors en altura que poden tenir els punts LiDAR i assolir així una elevada precisió.

En qualsevol cas, aquests vols solen fer-se combinats amb càmera òptica per poder revisar i classificar posteriorment, de forma visual, els elements detectats.

Un cop es disposa dels punts LiDAR es classifiquen distingint els edificis per cada vol, aplicant algoritmes que automatitzen en part aquesta tasca (ajust de punts coplanars, etc.).

Després es construeix el model de diferències i s’apliquen una sèrie d’operacions per distingir, per exemple, punts desplaçats més de 2 m (en alçada) entre dues dates de captura. Això no només permet delimitar nous elements, sinó també disposar de la seva grandària.

La delimitació dels elements que han canviat se superposa a fotografies aèries simplificant d’aquesta forma la detecció i classificació de les construccions que es busquen. En ser informació georeferenciada, també es pot creuar amb dades cadastrals i administratives per concretar les accions a emprendre.

Aquesta mateixa tècnica pot servir per calcular moviments de terres i altres canvis volumètrics importants del territori.

Imatge
Representació d'una zona urbana amb de dades LiDAR de dos vols diferents, per detectar noves construccions.

 

Projectes realitzats

  • Detecció de noves construccions per a l’Ajuntament de Barcelona.

 

Aplicacions relacionades