Llegenda de símbols (BPA) | icgc

Llegenda de símbols (BPA)

Grau de perill

Nivell de perillositat segons l’Escala europea de perill d’allaus que consta de 5 graus.

Imatge
Molt fort

Molt fort

Imatge
Fort

Fort

Imatge
Marcat

Marcat

Imatge
Moderat

Moderat

Imatge
Feble

Feble

 

Grau de perill sense determinar

Imatge
Sense determinar


 

Normalment a l’inici o al final de la temporada es fa servir aquest símbol per aquelles situacions en les que el grau de perill no es pot determinar. En aquest cas les informacions sobre l’estabilitat del mantell nival es faran amb una descripció qualitativa en una nota nivològica.

 

 

Situacions d’allaus

Les situacions d’allaus estan formades per 5 problemes típics per allaus més una situació favorable pel fa a l’estabilitat del mantell nival. Els cinc problemes típics definits per la European Avalanche Warning Services (EAWS) descriuen les situacions habituals que es donen en terreny allavós i recolzen als professionals i als usuaris de la muntanya hivernal en l’avaluació del perill d’allaus. Complementen el grau de perill i la localització per orientacions i cotes. La situació favorable és aquella en la tot hi haver-hi mantell nival, aquest es presenta estable de forma molt generalitzada.

Neu recent

Imatge

 
 
 
 
 
 • El problema d’allaus està relacionat amb la nevada actual o més recent. El pes de la neu nova sobre el mantell nival preexistent és un factor crucial per al problema de neu recent.
 • Les allaus poden ser d’origen natural i accidental.
 • Es presenta en forma de placa de neu seca o de neu seca sense cohesió.
 • El problema es presenta de forma generalitzada i sovint en totes les orientacions.
 • Típicament és vigent durant la nevada i fins pocs dies després.
 • És convenient controlar les acumulacions de neu recent i l’activitat de caiguda d’allaus o de la neu de les branques dels arbres. Cal estar atent a canvis lleus del temps que afecten a les condicions de la neu.
 • Consulteu els problemes típics d'allaus de neu recent.

 

Neu ventada

Imatge
 
 
 
 
 
 
 •  El problema és degut a l’acumulació de neu transportada pel vent.
 • Les allaus poden ser naturals o accidentals. Es presenten en forma de placa de neu seca.
 • Normalment el perill es concentra a sotavent, en zones favorables a l’acumulació de la neu com canals, depressions, zones de canvis de pendent o sota carenes.
 • Típicament és vigent durant l’episodi de neu transportada pel vent i fins pocs dies després.
 • Es pot identificar a partir d’indicis de transport del vent com dunes, ombres, o cornises. També es poden produir esquerdes en circular, i es senten whumpfs.
 • Consulteu els problemes típics d'allaus de neu ventada.

 

Capes febles persistents

Imatge

 

 

 

 • El problema és degut a la presència de capes febles en el mantell vell, normalment en forma de cristalls facetats, gobelets, gebre enterrat o neu granulada.
 • Generalment dona lloc a allaus accidentals i es poden desencadenar fins i tot a distància.
 • Es pot presentar de manera generalitzada però també de forma aïllada.
 • Poden afectar qualsevol orientació, però són més freqüents a les obagues.
 • Les capes febles poden persistir des de setmanes a mesos o inclús tota la temporada hivernal.
 • La seva identificació és complicada i es recomana ser especialment conservadors. Poden sentir-se whumpfs o aparèixer fractures però no sempre hi són presents.
 • Consulteu els problemes típics d'allaus de capes febles persistents.

 

Neu humida

Imatge

 

 

 

 • El problema és degut a l’afebliment del mantell per la presència d’aigua líquida provinent de fusió o de pluja.
 • Les allaus poden ser en forma de plaques de neu humida o de neu humida sense cohesió.
 • Normalment són allaus d’origen natural.
 • Si la causa és el Sol es veuran afectades algunes orientacions i cotes. En cas de pluja afectarà totes les orientacions i a partir de les cotes indicades al butlletí.
 • Pot durar d’hores a dies.
 • La caiguda de boles o purgues i un gran enfonsament de la petxada del peu o de l’esquí sobre la neu, són indicadors de la situació de neu humida.
 • Consulteu els problemes típics d'allaus de neu humida.

 

Lliscament basal

Imatge

 

 

 

 • Es dona quan tot el mantell nival llisca sobre el terra llis o herbós degut a la pèrdua de fricció entre aquest terra relliscós i la neu que hi ha sobre.
 • Normalment les allaus que s´hi donen són d’origen natural.
 • Tenen lloc a qualsevol orientació, amb més freqüència en les assolellades.
 • Pot durar de dies a mesos o tota la temporada.
 • La seva identificació és molt difícil; l’aparició d’esquerdes pot ser un indicador.
 • Consulteu els problemes típics d'allaus de neu de lliscament basal. 
    

Situació Favorable

Imatge

 

La situació favorable és aquella en la que tot hi haver-hi mantell nival, aquest es presenta molt estable de forma generalitzada. No obstant, el perill nul no existeix i es pot presentar aïlladament un perill mínim residual en aquesta situació.

 

 

  
Localització del perill per orientacions i cotes

S’indiquen, en vermell, les orientacions i cotes on és més probable que caiguin les allaus.

El següent exemple significa perill d'allau localitzat en orientacions nord, nord-est, est i sud-est a totes les cotes:

Imatge
 

 

 

 

 

 

Origen de l’allau

Mecanisme necessari pel desencadenament d’una allau.

Natural

Imatge

 

Les allaus poden caure de manera espontània, és a dir, sense la intervenció de cap agent extern.

  

 

Accidental

Imatge


 

Cal una sobrecàrrega addicional sobre el mantell per tal que tingui lloc l’allau, com el pas d’una persona o un grup, una màquina o animals.

 

 

Mida de l’allau

Dimensió de l’allau en base a l’Escala europea de mides d’allau que consta de 5 mides. La classificació es fa a partir del potencial destructiu i de la zona d‘arribada de l'allau. S’indiquen o bé amb el número corresponent, o bé amb el número precedit amb la lletra D al davant, la qual indica el terme “Dany potencial”.

Mida 1 (D1): Allau petita (purga)

Imatge

 

 • Mínim perill d‘enterrament (perill de caiguda per les persones).
 • Desplaçament de la neu que es para normalment abans del final del pendent.

 

Mida 2 (D2): Allau mitjana

Imatge

 

 • Pot enterrar, causar danys o matar una persona.
 • L‘allau es para normalment al final del pendent.

 

Mida 3 (D3): Allau gran

Imatge

 

 • Pot enterrar i destrossar un cotxe, causar danys a un camió, destruir un edifici petit o trencar alguns arbres. Pot enterrar i destruir un vagó de tren, un camió gran, varis edificis grans o una part de bosc.
 • L‘allau pot travessar terreny pla (considerablement per sota dels 30°) de longitud de menys de 50 m.

 

Mida 4 (D4): Allau molt gran

Imatge

 

 • Pot enterrar i destruir un vagó de tren, un camió gran, varis edificis grans o una part de bosc.
 • L‘allau travessa terreny pla (considerablement per sota els 30º) de longitud de més de 50 m i pot assolir el fons de vall.

 

Mida 5: Allau extremadament gran

Imatge

 

 • Pot alterar el paisatge. Possibilitat de danys catastròfics.
 • L`allau arriba al fons de vall; zona d`arribada més gran coneguda.


 Tendència a 48h

Estimació de l’evolució de la inestabilitat un cop exhaurida la validesa del butlletí de perill d’allaus.

En augment

Imatge

 

Les condicions d’inestabilitat s’agreujaran. No implica necessàriament un augment del grau de perill.

 

Estacionari

Imatge

 

Les condicions d’inestabilitat es mantindran similars o sense canvis significatius.

 

En descens

Imatge

 

La inestabilitat serà menor. No implica necessàriament un descens del grau de perill.