Taula dels minerals de Catalunya en làmina prima | icgc

Taula dels minerals de Catalunya en làmina prima

Fotografies microscòpiques de minerals essencials, secundaris i accessoris de les roques

Tota la matèria que constitueix el planeta Terra en conjunt està formada per 94 elements químics. En condicions sòlides, a la natura, els elements químics generalment es troben formant compostos cristal·lins, que denominem minerals. Actualment (tardor del 2022), segons la International Mineralogical Association es coneixen 5.849 espècies minerals diferents. Aquests minerals són el principal registre de l’evolució de la Terra sòlida i representen un recurs fonamental pel desenvolupament de la societat.

A1. OlivinaB1. SchorlC1. MoscovitaD1. GlauconitaE1. ApatitaF1. AnapaïtaG1. GeothitaH1. HematitesA2. AlmadinaB2. Cordierita C2. BiotitaD2. CaolinitaE2. GuixF2. C elestinaG2. IlmenitaH2. MagnetitaA3. AndalusitaB3. Enstatita C3. CloritaD3. TalcE3. AnhidritaF3. JarositaG3. CorindóH3. PirolusitaA4. Sil·limanitaB4. DiòpsidC4. Pirofil·litaD4. EscocelitaE4. BaritaF4. Thaumasita G4. UraninitaH4. GalenaA5. CianitaB5. AugitaC5. LizarditaD5. AnalcimaE5. ScheelitaF5. HidromagnesitaG5. PiritaH4. EsfarelitaA6. EstaurolitaB6. Wol·lastonitaC6. PrehnitaD6. PlagiòclasiE6. CalcitaF6. MalaquitaG6. PirrotinaH5. CalcopiritaA7. ZircóB7. RodonitaC7. AerinitaD7. SanidinaE7. AragonitaF7. AtzuritaG7. ArsenopiritaH7. BornitaA8. TitanitaB8. HornblendaC8. ActinolitaD8. MicroclinaE8. DolomitaF8. RodocrositaG8. ZinkenitaH8. Covel·litaA8. EpidotaB9. VesuvianitaC9. Antofil·litaD9. OrtòclasiE9. SideritaF9. FlouritaG9. GrafitH9. MolibdenitaA10. ZoïsitaB10. Al·lanitaC10. KaersutitaD10. QuarsE10. HalitaF10. SilvitaG10. PlataH10. Or

En aquest marc, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en compliment de les seves funcions en matèria de divulgació del coneixement geològic de Catalunya publica l'any 2022 la "Taula dels minerals de Catalunya. Microscòpia de minerals representatius del substrat geològic" la qual consisteix en un catàleg de 80 fitxes de minerals representatius del sòl i del subsol del conjunt del territori. La taula se centra en la identificació de minerals amb el microscopi petrogràfic, que és una de les tècniques més habituals per la seva caracterització mineralògica i petrològica. La taula inclou tots els minerals essencials que conformen les principals formacions de roques i sediments de Catalunya; també inclou una mostra representativa de minerals associats a diferents tipus de jaciments significatius que al llarg de la història s’han explotat; així com una part important dels minerals accessoris i secundaris més abundants.

La present taula es concep com un document de referència orientat a difondre el patrimoni mineralògic de Catalunya i a facilitar la identificació de minerals amb el microscopi petrogràfic. El document s’adreça especialment als estudiants de geologia i els professionals que tinguin la necessitat de caracteritzar minerals i roques amb el microscopi. Així mateix pot ser d’interès per mineròlegs amateurs i gent amb curiositat per la mineralogia i les ciències de la Terra en general.

 

Microscòpia de minerals representatius del substrat geològic (80 minerals agrupats en 11 classes)

Taula dels minerals de Catalunya. Microscòpia de minerals representatius del substrat geològic (versió reduïda).
Imatge sensible clicant a sobre de cada fotografia es mostra el mineral seleccionat.

 

Estructura de la taula

La taula que es presenta inclou 80 minerals que s’organitzen en vuit columnes identificades per lletres (A, B, C, D, E, F, G i H) i deu files identificades per números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) atenent a criteris cristal·logràfics i mineraloquímics. L’organització dels minerals a la taula a grans trets s’inspira en la classificació de Strunz. A un nivell superior els minerals s’han agrupat segons criteris químics, en concret en funció de l’anió o el complex aniònic principal. Segons aquest criteri els minerals que conformen la taula s’agrupen en les 11 classes següents:

 • Silicats (SixOyz-, 40 minerals).
 • Fosfats (PO43-, 2 minerals).
 • Sulfats ( SO42-, 6 minerals).
 • Wolframats (WO22-, 1 mineral).
 • Carbonats (CO22-, 8 minerals).
 • Clorurs (Cl-, 2 minerals).
 • Fluorurs (F-, 1 mineral).
 • Hidròxids (OH-, 1 mineral).
 • Òxids (O2-, 6 minerals).
 • Sulfurs (S-2, 10 minerals).
 • Elements nadius (3 minerals, que no tenen anions i estan formats d’un únic element).

 

Els silicats, que constitueixen la meitat dels minerals que es mostren, ocupen la meitat esquerra de la taula i s’organitzen en 6 subclasses atenent la distribució dels tetraedres de silici a les estructures cristal·lines dels minerals. La taula en concret inclou 8 nesosilicats (tetraedres aïllats), 4 sorosilicats (parelles de tetraedres), 2 ciclosilicats (anelles de tetraedres), 11 inosilicats (cadenes de tetraedres), 8 fil·losilicats (capes de tetraedres) i 7 tectosilicats (xarxa tridimensional de tetraedres). La resta de classes minerals, els no-silicats, ocupen la meitat dreta de la taula.

A fi de facilitar la consulta i la lectura de la taula els minerals pertanyents a cada classe o subclasse s’identifiquen amb uns marcs d’un mateix color característic. Així mateix, en la mesura del possible, s’ha intentat que els minerals pertanyents a cada classe o subclasse es distribueixin d’una forma compacta i segueixin un ordre “mineralògic”. La Figura 1 mostra de forma esquemàtica l’organització dels minerals a la taula.

 

Imatge
Organització de les 16 classes i subclasses dels minerals

Figura 1. Esquema de l’organització de les classes i les subclasses de minerals a la taula.

 

Per cada mineral s’inclouen dues fotografies microscòpiques i un apartat amb informació relacionada. Ambdues fotografies cobreixen el mateix àmbit, la de l’esquerra és amb els nícols paral·lels (NP) i la de la dreta amb els nícols creuats (NC). A més a més, a cada fotografia s’especifica si s’ha realitzat amb llum transmesa (LT) o llum reflectida (LR) i s’inclou una escala gràfica (en micròmetres, µm).

La informació associada a cada mineral s’estructura de forma sistemàtica. En concret, per cada mineral, s’inclou les dades següents:

 • El nom en català, el nom en anglès i l’acrònim.
 • La fórmula química.
 • El sistema cristal·lí al que pertany.
 • La classe o subclasse a la que pertany el mineral (Classificació).
 • Les formes més habituals en les que es presenta el mineral (Hàbit).
 • Les característiques òptiques principals del mineral que es deriven de l’observació amb el microscopi (Òptica).
 • El context geològic en el que se sol trobar el mineral (Context).
 • Una breu descripció de les fotografies i la naturalesa de la mostra d’on deriven, indicant també la seva localització (Mostra).