Notícia 340 - Identificació tipològica de cobertes amb els sensors hiperespectrals de l'ICGC | icgc

Notícia 340 - Identificació tipològica de cobertes amb els sensors hiperespectrals de l'ICGC

18/06/2019 11:31

L'Institut, dins del marc de les competències de recerca que té atorgades per Llei, analit­za les potencialitats dels nostres sensors hiperspectrals per a estudis mediambientals.

Per a la identificació de tipologies de cobertes, concretament per a la identificació del material superficial que les cobreixen, s'ha fet un vol diürn simultani amb els sensors hiperespectrals AISA (en el rang del visible i infraroig proper) i TASI (en el rang del tèrmic) sobre Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al laboratori de l'Institut s'ha establert un sistema per mostrejar el comportament espectral d'amb­dós sensors a partir de les mostres captades i s'ha generalitzat 8 tipologies bàsiques a partir d'una classificació de 21 tipologies de cobertes.

El control de qualitat dels resultats, que ha determinat una precisió global al voltant del 80%, s'ha fet conjuntament amb l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinadors del projecte europeu FERTILECITY.

El coneixement de la tipologia dels materials superficials que constitueixen les cobertes és cabdal per a l'anàlisi i la formulació de polítiques mediambientals, per a la presa de decisions que impliquin els seus usos en l'ecosistema urbà i periurbà, i com a infraestructura potencial en la generació d'energia de fonts alternatives.

Imatge

Exemple de classificació de tipologies de cobertes d'edificis del vol TASI+AISA en una zona industrial al sud de Sabadell.