• Imprimeix

Guia per l’elaboració d’Estudis d'Identificació de Riscos Geològics

L'ICGC informa els expedients urbanístics

L'ICGC informa els expedients urbanístics en relació als riscos geològics que inclouen les esllavissades, els enfonsaments del terreny i les allaus de neu. Es proveeix d’una guia per l’elaboració dels Estudis d’Identificació del Risc Geològic (EIRG).

Els processos geològics actius són fenòmens naturals recurrents que tenen lloc al llarg del territori que mobilitzen diferents quantitats d’energia amb un potencial destructiu associat i que afecten el medi físic i l’entorn social. Anomenem risc geològic a la interacció dels processos geològics amb l’activitat humana descrita en termes d’exposició i vulnerabilitat. Aquesta interacció genera situacions que poden tenir conseqüències en el benestar de persones, en la preservació de bens i actius i en l’activitat econòmica.

Descarrega la Guia per l’elaboració d’Estudis d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG)

L'actualització d'abril 2021 inclou els annexos de lliscaments i, despreniments i caigudes de roques [PDF, 2 MB]

La llei estableix que les figures de planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics en la seva tramitació i aprovació per tal que el planejament urbanístic permeti assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.

  • Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme (articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86).
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme (articles 9 i 51).
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei (articles 9 i 51).

Seguint el marc legal vigent, l’ICGC informa preceptivament els planejaments urbanístics indicant la possibilitat que el risc geològic incideixi en el desenvolupament dels nous instruments de planejament urbanístic general i derivat. Els informes sobre el risc geològic emesos per l’ICGC, que es basen en la informació aportada en el propi pla, indiquen si en l’àmbit territorial que compren el planejament a consideració, el risc limita, condiciona o impedeix la planificació prevista.

Guia per l’elaboració EIRG

Tenint en compte la gran quantitat de figures sotmeses a informació pública, l'ICGC, conjuntament amb la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori consideren necessari que l'estudi de la incidència dels riscos geològics en els expedients urbanístics se sistematitzi a partir incorporació d'un estudi específic EIRG.

L’objectiu de l’EIRG és identificar i caracteritzar els fenòmens geològics que poden condicionar el desenvolupament sostenible d’un sector urbanístic en referència a la incidència del risc geològic. Aquest estudi ha de ser aportat pel promotor de la figura urbanística.

La guia d’elaboració de l’EIRG, a més d’una guia per l’elaboració de l’estudi en sentit estricte, és el document a través del qual el promotor del pla coneix els criteris que considera l’ICGC per determinar si la perillositat condiciona del desenvolupament d’un sector.