• Imprimeix

Riscos geològics

Avaluació, prevenció i intervenció en riscos geològics

Informació general sobre riscos geològics

Coneixements bàsics, els riscos geològics a Catalunya, fenòmens lligats a la geodinàmica externa i consells d'autoprotecció

Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)

LLISCAT és la base de dades de moviments del terreny

Cartografia de riscos geològics

L'ICGC ofereix eines de suport al planejament territorial i urbanístic, i realitza estudis tècnics d'avaluació de la perillositat i risc geològic

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Servei de mesures del moviment del terreny

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Informació tècnica

Informacions tècniques d'interès i jornades

Vídeos de riscos geològics

Recull de vídeos