• Imprimeix

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

El geoservei WMS conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportats: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG de les dades font: 25831.
 • EPDG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats suportats en la resposta: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Descarrega els mapes

Més informació i descàrrega

WMS Variables biofísiques de l'arbrat

Metadades i especificacions tècniques

Capes disponibles

Inclou una capa per a cada variable biofísica i període disponible, en escala de grisos i en color. També inclou una capa per a cada variable biofísica, en escala de grisos i en color, per a ser utilitzada amb el paràmetre TIME. Totes són visibles a totes les escales.

 

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Variable específica (en escala de grisos) per a cada període disponible

<variable>_<període>

Totes les escales

Variable específica en color per a cada període disponible

<variable>_color_<període>

Totes les escales

Variable específica (en escala de grisos) per ser utilitzada amb el paràmetre TIME

<variable>_serie_temporal

Totes les escales

Variable específica en color per ser utilitzada amb el paràmetre TIME

<variable>_serie_temporal_color

Totes les escales

Variable

 • biomassa_aeria_total: biomassa aèria total
 • carboni_aeri_total: carboni aeri total
 • volum_escorca: volum amb escorça
 • area_basal: àrea basal
 • biomassa_foliar: biomassa foliar
 • recobriment_arbori: recobriment arbori
 • diametre_normal_mitja: diàmetre normal mitjà
 • alcada_mitjana: alçada mitjana
 • index_area_foliar: índex d'àrea foliar
 • densitat_peus_hectarea: densitat de peus per hectàrea

Període

Pot prendre els valors 2005 o 2016_2017, a excepció de l’Índex d’àrea foliar i la Densitat de peus per hectàrea que només estan disponibles en aquest últim període.

 

Mitjançant la petició WMS GetFeatureInfo es pot obtenir el valor de la variable corresponent en el punt seleccionat.

 

Exemple de petició de mapa

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=biomassa_aeria_total_color_2016_2017&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=374110.828167253,4639230.79853085,452621.120632226,4703578.45000215&WIDTH=1020&HEIGHT=836