• Imprimeix

Life+ FUTUR AGRARI

Posada en pràctica de les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones vulnerables amb elevada concentració ramadera

L'ICGC participa en el projecte Life+ FUTUR AGRARI, posant en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i designades com a zones vulnerables a partir de l'Observació de la Terra i donant suport al sector agroforestal.

Dins del projecte Life+ Futur Agrari (LIFE12 ENV-ES-000647), que coordina el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), s'implementa l’assessorament en fertilització nitrogenada d’una sèrie de parcel·les agrícoles amb blat de moro situades a la Noguera mitjançant tècniques de teledetecció. Aquest assessorament comporta l’adquisició, processament i lliurament d’imatges hiperespectrals obtingudes amb el sensor AISA – Eagle II de l’ICGC i imatges multiespectrals a partir del satèl·lit Sentinel-2A.

Per a cada tipus de sensor s'ha establert una zona d'interès i un conjunt de dates d'adquisició diferents: 3 per AISA i 6 per a S2. Les imatges AISA han estat corregides geomètricament, radiomètricament i atmosfèricament. Les imatges S2, que ja vénen corregides com a producte L1C per l'ESA (European Space Agency), s'han corregit atmosfèricament.

Per a l'adquisició de les imatges AISA es va aprofitar la capacitat hiperespectral per recollir el màxim nombre de bandes, concretament 254. Aquesta finor espectral és necessària per realitzar una bona correcció atmosfèrica de les dades. En canvi, les imatges resultants i útils per a la finalitat del projecte van requerir una selecció i agregació de bandes espectrals primàries formant 40 bandes finals de diferents amplades.

Pel que fa a la correcció atmosfèrica de les imatges S2, s'ha aplicat a les imatges el procediment facilitat per ESA que utilitza especialment les bandes auxiliars B1 (aerosols), B9 (vapor d'aigua) i B10 (cirrus).

La resolució espacial de les imatges finals per al sensor AISA ha estat de 2 x 2 m i per a les imatges del Sentinel-2 de 10 x 10 m (interpolant les bandes B5, B6, B7, B8a, B11 i B12 de 20 a 10 m).

Actualment es treballa des de l’ICGC en col·laboració amb el DARP per estendre aquesta experiència amb Sentinel-2 cap a una eina que de forma continua a l’adquisició d’imatges Sentinel-2 informi els agricultors a nivell de parcel·la, de la situació del conreu a partir de dos índexs espectrals de vegetació.


Imatge del sensor hiperespectral i treball de camp de validació amb radiòmetre


Imatge processada sobre l’àrea d’estudi Sentinel-2A

Imatge processada Sentinel-2A de l’àrea d’estudi