• Imprimeix

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

MA-DHC

Eines per a la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes basades en energia geotèrmica i altres fonts renovables

A Geological Service for Europe. GSEU

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

Col·laboracions en projectes de recerca

L’ICGC col·labora en projectes de recerca d’altres entitats finançats tant per fons estatals com per fons de la Unió Europea

NEWSPACE: Geoinformació i nova economia de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra, com a geoinformació, són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides

Clima i zonificació urbana

Estudi de la resposta tèrmica de l’ecosistema urbà i la distribució geoespacial dels seus impactes

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

HEIMDALL

Millora de la planificació de respostes eficients en front a incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny

HotLime GeoERA

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

iCOAST

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

INNOTEC EOSMS

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori

Life EBRO ADMICLIM

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Life+ FUTUR AGRARI

Posada en pràctica de les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones vulnerables amb elevada concentració ramadera

MOMPA

Monitorització de deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny en àrees molt antropitzades

MOTS_6U

Noves plataformes: els petits satèl·lits i el programa HUMIT

MUSE GeoERA

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

POCRISC

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera

PYRMOVE

Prevenir i gestionar el risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu

RECIPE

Revisar i proporcionar noves eines i recomanacions a Protecció Civil que millorin l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències

SMuCPhy

Investigació de pèrdua de sòl en vessants sota el canvi climàtic. Processos físics, modelització predictiva i mitigació

UNION

Millora de la precisió dels usuaris de serveis de posicionament i geolocalització massius

U-Geohaz

Avaluació de l'impacte de riscos geològics d'àrees urbanes, desenvolupant productes per a la prevenció i validació per a Protecció Civil

VOLTA

Innovació en dades geoespacials i 3D

Wi-GIM Life

Xarxa de sensors sense fils per al monitoratge de la inestabilitat del terreny aplicada a la subsidència i les esllavissades

Projectes internacionals per temes

Projectes internacionals organitzats per temes

Reculls anuals de projectes

Reculls anuals de projectes R+D+i, projectes internacionals...