• Imprimeix

WMS Sismologia

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sismicitat/wms/service?

Darrera actualització: v02 (12/05/2021).

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, TIFF, TIFF8, GEOTIFF, GEOTIFF8, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Epicentres instrumentals (1977 - 2019)

sismicitat_instrumentals

Totes les escales

Epicentres macrosísmics (880 aC - 2019)

epicentres_macrosismics

Totes les escales

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sismicitat/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=epicentres_instrumentals&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:4326&BBOX=42.10383,1.92245,42.56832,2.37638&WIDTH=817&HEIGHT=836