• Imprimeix

Inventari de fenòmens lligats a la geodinàmica externa ocorreguts

El territori català ha estat, està i estarà afectat pels riscos geològics. Catalunya presenta una significativa susceptibilitat a la perillositat geològica que implica que alguns fenòmens geològics afectin, de manera més o menys freqüent, punts del nostre país i puguin tenir un impacte social i econòmic important. Dins l'àmbit de les funcions de l'ICGC, el nostre treball es centra en els fenòmens lligats a la geodinàmica externa, com són els relacionats amb els agents atmosfèrics externs i associats a les dinàmiques de vessant, torrencial, nival, fluvial i litoral.

Per tal de conèixer on ocorren els fenòmens i quan es produeixen, l'ICGC fa un inventari d'allaus, despreniments, esllavissades, esfondraments i fluxos torrencials, amb l'objectiu de disposar d'un coneixement tant espacial com temporal, al més complet possible, dels perills geològics abans esmentats i així conèixer i caracteritzar millor la seva perillositat i minimitzar-ne el risc.

L'inventari d'esdeveniments pretén abastar tot el territori català, des que es té registre documental fins al dia d'avui. Actualment, l'inventari abasta temporalment els darrers 650 anys. Es disposa, doncs, d'informació des del segle XIV, data del primer fenomen registrat del qual l'ICGC disposa informació. No obstant això, el gruix d'esdeveniments inventariats corresponen als succeïts a partir de la segona meitat del segle XIX i, especialment, a partir de l'any 1950, com es pot veure al gràfic següent.

La informació consultada ens configura un catàleg que no és complet ni en el temps ni en l'espai, però que ens permet fer una anàlisi per obtenir una visió de l'impacte dels riscos geològics a Catalunya.

Les fonts consultades són d'àmbit divers:

  • Fons documental de l'ICGC
  • Hemeroteques
  • Premsa digital
  • Pàgines web
  • Projectes dels anys 2009 i 2010 de cerca d'informació de riscos geològics en fonts documentals històriques (ICGC)
  • Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura
  • Publicacions (llibres, articles...)

L'inventari és provisional i està en continu creixement. Actualment s'està treballant en un projecte de buidat d'informació d'arxius històrics que ha d'aportar nova informació, a la vegada que poden aparèixer noves fots d'informació com llibres o hemeroteques. A més a més, els esdeveniments que es van produint s'incorporen a l'inventari.

A tall d'exemple de la informació que conté l'inventari, es mostra una taula amb els esdeveniments més significatius registrats amb destrucció total d'edificis i/o infraestructures de transport i comunicació.

Taula d'esdeveniments registrats amb destrucció total d'edificis i/o infraestructures de transport i comunicació

Taula d'esdeveniments registrats amb destrucció total d'edificis i/o infraestructures de transport i comunicació

Anàlisi de l'inventari

Cal dir que la qualitat de l'anàlisi està supeditada a la completesa de l'inventari. Com s'ha dit anteriorment, la informació no és exhaustiva en el temps i en l'espai. Cal considerar-la com un estat de l'art a data de publicació. Per tant, és objectiu de l'ICGC alimentar-lo contínuament, tant amb informació passada com actual.

De cada esdeveniment ocorregut s'ha recollit, quan ha estat possible, la data en què es va produir el fenomen, el topònim del lloc i el municipi on va succeir, el tipus de fenomen, la descripció breu dels danys i si s'han produït ferits i/o víctimes mortals.

L'anàlisi de tota aquesta informació permet extreure conclusions de com afecten els riscos geològics a Catalunya. A continuació es mostren, a tall d'exemple, alguns resultats de l'anàlisi.

Es pot conèixer en quins municipis s'ha registrat algun fenomen que ha produït danys a edificis i/o infraestructures, la seva tipologia i proporció respecte del nombre total d'esdeveniments registrats en el municipi, i representar-ho gràficament.

També podem representar en quins municipis i quins fenòmens lligats a la geodinàmica externa han produït víctimes mortals.

L'anàlisi de l'inventari també permet conèixer quan s'han produït les víctimes mortals i a causa de quin fenomen.