• Imprimeix

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull tots els tipus de sòls descrits fins al moment en els mapes publicats en el projecte de Geotreballs de l'ICGC (Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000).

Els criteris que s'han utilitzat en la seva creació i caracterització són1: profunditat efectiva del sòl, classe de drenatge, classe textural, contingut d'elements grossos, contingut de matèria orgànica, contingut de carbonat càlcic equivalent, contingut de guix, règim de temperatura del sòl i règim d'humitat del sòl.

Cada tipus de sòl presenta una descripció detallada de la seva morfologia, els rangs de les característiques fisicoquímiques que el caracteritzen, les classificacions segons els sistemes "Soil Taxonomy" (SSS2, 1999) i el segon nivell de la Base Referencial Mundial del Recurs Sòl (IUSS3, 2007), el seu origen quan s'ha definit a partir de tipus de sòls de les cartografies prèvies del DARP4, la seva distribució espacial dins dels fulls publicats i la descripció d'un perfil representatiu per a una millor identificació.


     •  Darrera actualitzacióDesembre 2018  •  Nous tipus31  •  Catàleg:  239 tipus inventariats  •  Actualització de dades:  120 fitxes

1. Recollits en el document: Guia metodològica per a la redacció dels projectes de cartografia de sòls a escala 1:25.000 (2019) [4 MB]
Informes tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ED-0003/16, 121 p., Generalitat de Catalunya.

2. Soil Survey Staff. “Soil Taxonomy. A Basic System for Making and Interpreting Soil Surveys”. 1999, 2nd edition NRCS US Department of Agriculture, Handbook 436.

3. IUSS Grup de treball WRB. 2007. Base Referencial Mundial del Recurs Sòl. Primera actualització 2007. Informes sobre Recursos Mundials de Sòls, 103. FAO. Roma.

4. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).