• Imprimeix

API d'OpenLayers

Per a utilitzar l'API d'OpenLayers són necessaris uns mínims coneixements d'HTML i javascript.

A continuació, es mostra el codi d'un visor d'exemple que utilitza els servidors ICGC en caché per a OpenLayers v6.4.3 en el sistema de referència ETRS89 i projecció UTM fus 31 (codi EPSG 25831). Las capa disponible és topo (mapa topogràfic).

 

<!doctype html>
<html lang="ca">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="author" content="Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - ICGC"/>
<meta name="description" content="Exemple de visor de mapes amb geoserveis ICGC utilitzant OpenLayers">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.4.3/css/ol.css" type="text/css">
<style>
html, body, .map {
margin: 0;
padding: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
</style>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.2.1/proj4.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.4.3/build/ol.js"></script>
<title>Visor bàsic. Openlayers</title>
</head>
<body>
<div id="map" class="map"></div>
<script type="text/javascript">

proj4.defs("EPSG:25831","+proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");

ol.proj.proj4.register(proj4);

const extent = [257904,4484796,535907,4751795];

var layers = [
new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.TileWMS({
projection: 'EPSG:25831',
url: 'https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service?',
params: {
'LAYERS': 'topo'
}
})
})
];

const map = new ol.Map({
layers: layers,
target: 'map',
view: new ol.View({
projection: 'EPSG:25831',
center: [396905,4618292],
resolutions: [1100, 550, 275, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.25],
//extent: extent,
zoom: 6
})
});

</script>
</body>
</html>