• Imprimeix

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, base de polígons industrials, terrenys de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Base municipal

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques, vegueries i províncies a escala 1:5.000

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals