• Imprimeix

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Tota la informació que es va recopilant i generant durant l'execució de les cartografies de sòls s'incorpora en la Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC) que ha estat dissenyada a la Unitat de Bases Cartogràfiques de l’ICGC. Aquesta eina facilita l’ús de la informació al llarg de les diverses etapes de què consta la cartografia de sòls, des de la localització de les primeres observacions fins a la generació i publicació dels mapes definitius.

Catàleg de sòls

Recull de tipus de sòls del Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

El propòsit de la Geobase de dades GBSC és donar suport a diferents casos d’ús:

 • Emmagatzemar tota la informació geomètrica i temàtica que es va recopilant i generant en els treballs de cartografia de sòls portats a terme per l’ICGC, estandarditzant i homogeneïtzant els seus continguts, facilitant d’aquesta forma la seva explotació.
 • Inventariar les característiques morfològiques, físiques i químiques dels principals tipus de sòls que s’estan definint en aquestes cartografies, i conèixer la seva distribució espacial.
 • Analitzar, mitjançant operacions d’anàlisi espacial i amb l’ajut d’altres conjunts d’informació, tota la informació recopilada en el territori, fent especial èmfasi en els aspectes de producció de biomassa i vulnerabilitat dels sòls.
 • Facilitar la consulta i difusió de tota aquesta informació, així com la d’altres coneixements edafològics adquirits per l’ICGC; demostrant, d’aquesta forma, la utilitat pràctica de la mateixa.
 • Generar informes tècnics a partir de la informació emmagatzemada i presentar-los en visors adaptables a les escales de visualització.
 • Compartir, de forma ràpida i eficient, la informació recopilada amb d’altres especialistes, investigadors i tècnics en general, així com amb qualsevol potencial usuari de la informació de sòls.

El contingut, estructura i característiques de la GBSC estan definits en el plec de prescripcions de la GBSC, elaborat per l’ICGC seguint les especificacions definides en el Pla cartogràfic de Catalunya, aprovat en el Decret 62/2010, de 18 de maig. Aquest Pla defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració local de Catalunya produeixen i utilitzen, així com en determina l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l’actualització i les condicions d’accés. 

En el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) es detalla el Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica, i on hi consta el Grup III-3 INSPIRE1: Sòl (Identificador CIG 30301 catàleg PCC: base - mapa de sòls) amb el document d'Especificacions tècniques de la GeoBase de dades dels Sòls de Catalunya (GBSC) v1.0 (PDF; 1,5 MB). El conjunt d’informació geogràfic que preveu l’annex inclou el mapa de tipus edàfic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre la constitució morfològica, física i química dels sòls.

En el Pla cartogràfic de Catalunya s’especifica també que l’Administració responsable de la informació és l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament responsable és el Departament de Territori i Sostenibilitat, i les entitats responsables l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

En el disseny de la GBSC s’ha tingut especial cura en la futura interoperabilitat d’aquesta base de dades amb dades de sòls procedents dels altres estats membres de la Unió Europea seguint les especificacions que, per a la informació de sòls, es contemplen en la Directiva INSPIRE1.

La GBSC conté informació sobre els perfils de sòls descrits en el camp amb diferent grau de detall (observacions i escandalls), sobre les seves característiques morfològiques, físiques, químiques i biològiques, així com sobre la seva distribució espacial (mapes de sòls).

De forma simplificada, el model de dades de la GBSC es pot dividir en 7 apartats que es descriuen breument a continuació (Figura 1):

 • Llistes de valors, comprenen la relació de criteris que es proposen, inicialment, per implementar els diferents camps de la Geobase de dades.
 • Mòdul observacions, incorpora la informació que es recull en les prospeccions efectuades en les fases inicials. Aquestes permeten verificar els tipus de sòls que apareixen en la zona d’estudi i determinar l’extensió que ocupen.
 • Mòdul escandalls i observacions, conté la informació recollida, horitzó a horitzó, en els perfils de sòls, el que permet definir detalladament, les seves característiques morfològiques, físiques i químiques.
 • Catàleg de sòls, inclou el conjunt d’informació que defineix els rangs de característiques que fixen, amb detall, les característiques morfològiques, físiques i químiques dels diferents tipus de sòls que s’han cartografiat.
 • Catàleg d’unitats cartogràfiques, engloba totes les característiques que presenten les unitats cartogràfiques que s’han establert en les àrees cartografiades fins al moment.
 • Cartografia 1:25.000, emmagatzema la informació geomètrica i temàtica que contenen els mapes de sòls, a escala 1:25.000, publicats per l’ICGC.
 • Cartografia 1.250.000, emmagatzema la informació geomètrica i temàtica inclosa en el mapa de sòls de Catalunya, a escala 1:250.000.     

Cadascun d’aquests mòduls són independents, tot i que, al mateix temps, estan relacionats entre ells. La figura 1 visualitza l’estructura general de la GBSC i les relacions que presenten els seus objectes.


Figura 1. Estructura general de la Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

Figura 1. Estructura general de la Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)


La GBSC mostra una nombrosa quantitat i variabilitat de dades. A tall d’exemple, en el mòdul escandalls i observacions es representen les diferents taules on s'emmagatzemen les dades recopilades durant els treballs de camp, així com les relacions establertes entre elles (Figura 2).


Figura 2. Taules corresponents als mòduls Cartografia 1:250.000, Cartografia 1:25.000 i Catàleg d’unitats cartogràfiques de la GBSC

Figura 2. Taules corresponents als mòduls Cartografia 1:250.000, Cartografia 1:25.000 i Catàleg d’unitats cartogràfiques de la GBSC___________________________

1. INSPIRE Data Specification on Soil – Technical Guidelines, 2013. URL: https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/so