• Imprimeix

WMS Geotèrmia profunda

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms?

Versió: 21/10/2020

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031, 3043
  • Formats GetMap suportats: GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Context geotèrmic - Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Isolínies de flux de calor (mW/m2)

Isolinies_flux_calor

1:25.000

1:10.000.000

Flux de calor

Flux_de_calor

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de gradient geotèrmic (ºC/Km)

Isolinies_Gradient

1:25.000

1:10.000.000

Gradient geotèrmic (ºC/Km)

Gradient_geotermic

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de conductivitat tèrmica (W/m·K)

Isolinies_Conductivitat

1:25.000

1:10.000.000

Conductivitat tèrmica (W/m·K)

Conductivitat_termica

1:25.000

1:10.000.000

Isotermes a la base de l'escorça

Isotermes_a_la_base_de_escorça

1:25.000

1:10.000.000

Temperatures a la base de l'escorça

Temperatures_a_la_base_de_escorça

1:25.000

1:10.000.000

Isotermes a 15 Km de profunditat

Isotermes_a_15_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

Temperatures a 15 Km de profunditat

Temperatures_a_15_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

Isotermes a 7 Km de profunditat

Isotermes_a_7_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

Temperatures a 7 Km de profunditat

Temperatures_a_7_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

Isotermes a 3 Km de profunditat

Isotermes_a_3_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

Temperatures a 3 Km de profunditat

Temperatures_a_3_Km_de_profunditat

1:25.000

1:10.000.000

 

Context geològic - Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Pous i sondeigs d'investigació profunds

Pous_sondeigs_investigacio_profunds

1:25.000

1:10.000.000

Zones de fractura

Zones_de_fractura

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal)

Isolinies_Bouguer_residual

1:25.000

1:10.000.000

Anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal)

Bouguer_residual

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal)

Isolinies_Bouguer_regional

1:25.000

1:10.000.000

Anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal)

Bouguer_regional

1:25.000

1:10.000.000

Cota del sostre del basament Paleozoic autòcton (m s.n.m.)

Topografia_basament_Pz

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de gruix cortical

Isolinies_Gruix_Cortical

1:25.000

1:10.000.000

Gruix cortical (Km)

Gruix_cortical

1:25.000

1:10.000.000

Isolínies de gruix litosfèric

Isolinies_Gruix_Litosfera

1:25.000

1:10.000.000

Gruix litosfèric (Km)

Gruix_litosferic

1:25.000

1:10.000.000

 

Potencial geotèrmic - Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Zones de potencial geotèrmic profund

Zones_potencial_geotermic_profund

1:25.000

1:10.000.000

 

Exemple de petició de servei

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Zones_potencial_geotermic_profund&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=432&HEIGHT=393