• Imprimeix

Política de qualitat

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d'obrar, d’acord amb les funcions i responsabilitats especificades als seus Estatuts.  

L'Institut impulsa i manté el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) per a la millora contínua de les seves funcions, mitjançant l'estructuració de l'activitat i l'enfocament al client. Fruit d'aquest impuls organitzatiu amb caràcter transversal, l'ICGC manté el certificat de qualitat actualitzat d'acord amb la Norma ISO 9001:2015 en l'àmbit de la producció de:

Certificació Norma ISO 9001:2015 en producció de: Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, Mapa topogràfico de Catalunya 1:5.000, Model digital del terreny i Ortofoto convencional de Catalunya
  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000
  • Model digital del terreny
  • Ortofoto convencional de Catalunya

L’SGQ  ha esdevingut una eina corporativa que ajuda a l'obtenció d'una visió global i integrada dels processos productius, a la gestió dels recursos i a l'avaluació periòdica de la seva eficàcia i eficiència.

La direcció de l’ICGC manifesta el seu compromís envers la innovació tecnològica i la millora contínua de la qualitat del seus productes i serveis per a una major satisfacció de clients i ciutadans i per a un òptim aprofitament dels recursos, vetllant per la seguretat de la informació i per la prevenció de la contaminació, la preservació i el respecte al medi ambient.

A tal efecte, l’SGQ s’estructura d'acord amb els compromisos següents:

  • Revisar periòdicament el Sistema de Qualitat i, amb la col·laboració del personal de l’empresa, millorar l’eficàcia i eficiència dels processos productius.
  • Treballar per a donar resposta a les necessitats presents i futures d’usuaris i clients.
  • Potenciar la incorporació de les noves tecnologies i tècniques de treball en el camp de la producció cartogràfica.
  • Promoure l’ús de la cartografia digital i l’harmonització de les dades geogràfiques per donar suport a la Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell, 25-4-2007, L108/1).
  • Millorar de forma contínua les activitats de l’ICGC i reduir-ne l’impacte ambiental, tal com s’estableix a la seva política ambiental, energètica i de seguretat i salut laboral.

La direcció de l'ICGC s’obliga a mantenir al dia aquesta Política de Qualitat, posant els recursos necessaris al seu abast per a la seva aplicació.