• Imprimeix

Política de qualitat

L'Institut impulsa el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) per a la millora contínua de les seves funcions, mitjançant l'estructuració de l'activitat i l'enfocament al client.

Fruit d'aquest impuls organitzatiu amb caràcter transversal, l'ICGC manté el certificat de qualitat actualitzat d'acord amb la Norma ISO 9001:2015 en l'àmbit de la producció de:

  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000
  • Model digital del terreny
  • Ortofoto convencional de Catalunya

El SGQ s'ha postulat com una eina corporativa que ajuda a l'obtenció d'una visió global i integrada dels processos productius, a l'avaluació periòdica de la seva eficàcia i eficiència, i a la gestió dels recursos disponibles, i que col·labora amb el Sistema de Gestió Ambiental, certificat ISO 14001, a reduir l'impacte ambiental i preservar el nostre medi ambient.

Així doncs, el SGQ evidencia la política de l'Institut envers la innovació tecnològica, la millora de la qualitat dels seus productes i serveis, i la satisfacció de les necessitats d'usuaris i clients, de conformitat amb els compromisos següents:

  • Revisar periòdicament el Sistema de Qualitat i, amb la col·laboració del personal de l’empresa, millorar l’eficàcia i eficiència dels processos productius.
  • Treballar per a donar resposta a les necessitats presents i futures d’usuaris i clients.
  • Potenciar la incorporació de les noves tecnologies i tècniques de treball en el camp de la producció cartogràfica.
  • Promoure l’ús de la cartografia digital i l’harmonització de les dades geogràfiques per donar suport a la Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell, 25-4-2007, L108/1).
  • Adoptar el compromís de millora contínua en les activitats de l’ICGC i la reducció del seu impacte ambiental, tal com s’estableix a la seva política ambiental, energètica i de seguretat i salut laboral.