• Imprimeix

Article 13. Punt 1.d. Informes

Els informes es troben publicats en el perfil del contractant de l’ICGC, com a publicacions agregades dels fitxers en format excel organitzats per trimestres. Es poden trobar en el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=searchPcan&idCap=7762784&lawType=2&aggregatedPublication=true&pagingPage=0