• Imprimeix

Notícia 560 - L'ICGC estudia el contingut d'arsènic i fluorur dissolt en les aigües subterrànies

29/11/22 16.04

La revista científica Ecotoxicology and Environmental Safety (Elsevier) ha publicat els resultats d'un estudi, en el qual ha participat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, on s'analitza la distribució de concentracions elevades d'arsènic (As) i fluorur (F-) a les aigües subterrànies a escala paneuropea i la seva relació amb el context geològic.

Els resultats de l'estudi demostren que tot i que la majoria de les aigües subterrànies considerades es troben en bones condicions per al consum d'aigua potable pel que fa al contingut en As i/o F-, una part de les mostres analitzades tenen nivells molt significatius.

L'anàlisi de la distribució espacial de les concentracions permeten identificar que els valors més elevats estan associats a afloraments de roques cristal·lines o zones sedimentàries, on les grans fractures que afecten el substrat geològic poden tenir un major control sobre la distribució de les concentracions màximes d'aquests elements dissolts a les aigües subterrànies.

A Catalunya, l'excés d'arsènic i fluor per sobre dels límits establerts en la normativa vigent és un problema hidrogeoquímic ambiental localment rellevant en l'àmbit dels Pirineus, a la conca de la Selva (associat a fonts d'aigües termals) i a diversos indrets de la Serralada Prelitoral Catalana. En aquests àmbits es produeixen localment episodis que poden afectar a la potabilitat de l'aigua sovint relacionats amb períodes de sequera perllongats i que es poden veure incrementats en el futur per efecte del canvi climàtic.

En aquesta línia, l'ICGC estudia i avalua els patrons i relacions entre el context geològic, l'activitat humana i la qualitat dels recursos del sòl i de les aigües subterrànies per tal de transferir el seu coneixement i millorar així la seva gestió i preservació.

L'estudi s'ha efectuat en el marc del projecte GeoERA HOVER (Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems), que compta amb la participació de 18 serveis geològics europeus, entre els quals l'ICGC.